Paveiktais laika posmā no 01.10.2019. – 31.12.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– veikti eksperimenti α-bloķētu (aziridīn-2.2-dikarbonskābes diesteri) un stēriski traucētu (N-tritilaziridīnkarbonskābes esteri un amīdi) substrātu β-deprotonēšanā ar nenukleofīlajām litija amīdu bāzēm (LDA un LTMP) un iegūto anjonu arilēšana ar elektrofīliem – arilbromīdiem, ariljodīdiem un difeniljodonija tetrafluorborātu. Veikts darbs pie iegūto reakcijas maisījumu sadalīšanas un produktu attīrīšanas;

– apkopotas alternatīvās 3-arilaziridīn-2-karbonskābes atvasinājumu iegūšanas metodes. Šajā nolūkā izanalizēta literatūra par periodu no 2000. līdz 2019. gadam un sagatavots apskatraksts.

Publicēts: 02.01.2020.