Paveiktais laika posmā no 01.08.2018. – 31.10.2018.

Sagatavota un nosūtīta publikācija zinātniskajam izdevumam.

Izpētot 2-aziridinilketonu reakcijas ar litijorganiskajiem reaģentiem, pēdējo pārākuma gadījumā novērota interesanta blakus reakcija – orto-litijēšanās N-aizvietotājā – tritilgrupā. Izolējot šīs reakcijas produktu, iegūti tā rentgendifraktometrijas dati. Tā kā šī transformācija var dot interesantus un vieglāk nošķeļamus aziridīna substrāta N-aizsarggrupas variantus, nolēmām izpētīt N-tritil-2-aziridinilketonu reakcijas ar litijorganisko reaģentu (MeLi, t-BuLi) pārākumu.

Turpināta 2-aziridinilkarbinolu sintēze, kas varētu būt interesanti arī kā ligandi pētāmajās β-arilēšanas reakcijās.

Turpināts sintezēt virzošo grupu kontrolētas β-arilēšanas pētīšanai nepieciešamos substrātus, izmantojot Davidsen acilimidodikarbonātu aktivēšanas metodi.
Sintezēta virkne aziridīn-2-karbonskābes amīdu. Konstatēts, ka Cbz aizsarggrupu no aziridīna N atoma viegli nošķelt hidrogenolītiski, iegūstot NH aziridīnus.

Rezultāti apkopoti publikācijā, kura sagatavota un nosūtīta zinātniskajam izdevumam.

Publicēts 02.11.2018.