Paveiktais laika posmā no 01.07.2019. – 30.09.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

-atkārtoti aziridīn-2-karbonskābes Weinreb amīdu sintēzes eksperimenti, kuri bija nepieciešami  izstrādātās 2-aziridinilketonu un  karbinolu sintēzes metodes efektivitātes pamatošanai;

– izstrādāti un attīrīti virzošo grupu kontrolētas β-arilēšanas eksperimentiem nepieciešamie aziridīn-2-karbonskābes amīdi ar 8-aminohinolīna un 2-metiltioanilīna funkcijām amīda aizvietotājā;

– turpināti Weinreb amīdu iegūšanas eksperimenti.  Reaģējot N,O – dimetilhidroksilamīnam ar aziridīn-2-karbonskābes bis-Boc amīdiem [3, 4], iegūti gaidītie Weinreb amīdi;

– paralēli pabeigta iepriekšējos eksperimentos iegūto vaļējās ķēdes produktu raksturošana. Eksperimentu rezultātā izdevās tos izolēt kristāliskā veidā un raksturot ar rentgenstruktūranalīzi;

– tika veikta iegūto un raksturoto aziridīn-2-karbonskābes Weinreb amīdu pārbaude reakcijās ar litijorganiskajiem reaģentiem. Iegūtie rezultāti apkopoti un pievienoti sagatavotajai publikācijai;

– paralēli turpināti virzošo grupu kontrolētas β-arilēšanas eksperimenti, izmantojot uzstrādātās izejvielas un literatūrā  zināmos apstākļus, veicot reakcijas istabas temperatūrā;

– pabeigts izstrādāt β-deprotonēšanas eksperimentiem nepieciešamos simetriskos un nesimetriskos aziridīn-2.2.-dikarbonskābes esterus un amīdus.

Publicēts: 02.10.2019.