Paveiktais laika posmā no 01.01.2020. – 31.03.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– turpināta un pabeigta ligandu kontrolētas katalītiskas aziridīnu substrātu  β-arilēšanas reakciju izpēte, izmantojot iepriekš sintezētos aziridīnu substrātus – aziridīn-2-karbonskābes esterus un amīdus, kā arī 2-aziridinilketonus, Pd(OAc)2 kā katalizatoru, AgOAc kā oksidējošo piedevu, arilbromīdus un ariljodīdus kā arilējošos reaģentus. Veicot paplašinātu ligandu skrīningu un reakcijas apstākļu optimizāciju, iegūta virkne β-arilētu aziridīn-2-karboksamīdu, aziridīn-2-karbonskābes esteru un 2-aziridinilketonu ar zemiem (1-15%) iznākumiem 4-dimetilaminopiridīna (DMAP) un fenantrolīna ligandu izmantošanas gadījumā.  Turpināts darbs pie iegūto produktu attīrīšanas, izmantojot kolonnu hromatogrāfiju ar modificētiem sorbentiem, preparatīvās HPLC un preparatīvās TLC metodes;

– pabeigta ligandu kontrolētas katalītiskas aziridīnu substrātu  β-arilēšanas reakciju izpēte, veicot papildus katalizatoru skrīningu, pārbaudot šajā reakcijā kā katalizatorus Pd(TFA)2, Pd(PPh3)4, Fe(acac)3, Ni(acac)2, Ni(OTf)2 un Ni (OAc)2. Niķeļa(2) acetāta gadījumā lietojot DMAP kā ligandu,  izdevās iegūt β-arilēšanās produktus ar 1-3% iznākumiem;

– veikta agrāk iegūto aziridīn-2.2-dikarbonskābes diesteru substrātu  β-deprotonēšana un iegūto anjonu arilēšana, iegūstot 3-arilaziridiīnu produktus ar 10-32% iznākumiem;

– sagatavots stenda referāts un apmeklēta konference “ChemCYS 2020” Blankenbergā, Beļģijā, 2020.gada 19. – 21. februārī.

Publicēts: 02.04.2020.