Paveiktais laika posmā no 01.01.2019. – 31.03.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināti virzošo grupu kontrolētas β-arilēšanas eksperimenti, izmantojot sintezētos aziridīnus ar 8-aminohinolīna 2-(metiltio)anilīna virzošajām grupām amīda funkcijā un pārbaudot zinātniskajā literatūrā minētos reakcijas apstākļus
  • gatavojoties mobilitātes vizītei prof. Ganesan laboratorijā Norvičā, veikts literatūras apskats par iespējām sintezēt aziridīnu saturošus histonu deacilāzes (HDAC) inhibitorus un to modeļsavienojumus, kura rezultātā atrasta perspektīva alternatīva esteru amidēšanas metode ar aromātiskajiem amīniem trimetilalumīnija ietekmē, kuru plānots pārbaudīt vizītes laikā
  • īstenota īstermiņa mobilitātes vizīte prof. A. Ganesan laboratorijā Austrumanglijas universitātē, Norvičā, Lielbritānijā. Vizītes laikā tika sintezēti potenciālie HDAC-6 inhibitori un to būvbloki – hidroksāmskābes un o-aminoanilīdi
  • izmantojot iepriekš sintezētos vienkāršos esteru būvblokus, tika iegūta virkne mono- un bis- hidroksāmskābju un optimizēta to attīrīšanas tehnika, lietojot apgrieztās fāzes flash hromatogrāfiju
  • turpinot pētījumus, tika sintezēti aziridīnu saturoši potenciālie HDAC inhibitori,  izmantojot 4-(brommetil)benzoskābes metilestera reakcijas ar aziridīn-2-karbonskābes atvasinājumiem un iegūto produktu amidēšanu.

Publicēts 02.04.2019.