Paveiktais laika periodā no 01.10.2022. līdz 31.12.2022.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Darbu turpina starptautisko projektu piesaistes speciālists.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:

  • regulāri pārskatīta informācija EK portālā Funding&Tenders par aktuālajām finansējuma iespējām dažādos projektu uzsaukumos, atbilstošās informācijas pārsūtīšana atbildīgajiem kolēģiem;
  • veicināta Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) dalība Eiropas Komisijas (EK) rīkotajos projektu konkursos – nodrošināta OSI iesaiste 4 jaunu projektu pieteikumu sagatavošanā, tajos iekļaujot informāciju par OSI kā sadarbības partnera zinātnisko kapacitāti un plānotajām darbībām zinātnes komunikācijas un rezultātu izplatīšanas pasākumos.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN (EU-OS) īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:

  • informācijas par EU-OS sniegtajām iespējām izplatīšana;
  • OSI un citu Latvijas pētniecisko organizāciju iespēju popularizēšana EU-OS ietvaros.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

30.12.2022. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 30.12.2022.