Paveiktais laika periodā no 01.07.2023. līdz 30.09.2023.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Darbu turpināja starptautisko projektu piesaistes speciāliste.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:

  • turpināta projekta “Natural Products Research at Latvian Institute of Organic Synthesis as a Driver for Excellence in Innovation” īstenošana;
  • uzsākta Estonia–Latvia Interreg projekta “PharmaBoost – EstLat Alliance in Drug Development” īstenošana.
  • kā EARMA koordinētā Apvārsnis Eiropa projekta RM ROADMAP vēstnese Latvijā, projektu piesaistes speciāliste ir veicinājusi Latvijas pētniecības projektu vadītāju iesaisti RM ROADMAP aktivitātēs.

3.aktivitāte. ”Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

2023.gada 14.-15.septembŗi notika 4.starptautiskā konference “13th Paul Walden Symposium”.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN (EU-OS) īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:

  • informācijas par EU-OS sniegtajām iespējām izplatīšana;
  • OSI un citu Latvijas pētniecisko organizāciju iespēju popularizēšana EU-OS ietvaros.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

30.09.2023. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts 30.09.2023.