Paveiktais laika periodā no 01.04.2023. līdz 30.06.2023.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Darbu turpina starptautisko projektu piesaistes speciālists.
Pārskata periodā veiktas šādas darbības:

  • turpināta projekta “Natural Products Research at Latvian Institute of Organic Synthesis as a Driver for Excellence in Innovation” īstenošana;
  • profesionālo prasmju attīstīšanai un jaunu kontaktu veidošanai ar jomas profesionāļiem izmantota iespēja piedalīties Eiropas Projektu vadītāju un administrētāju asociācijas (European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)) rīkotajā konferencē 2023. gada 24.–26. aprīlī Prāgā;
  • potenciālo sadarbības partneru piesaistes nolūkā apmeklēts tīklošanās pasākums “Event on Health Opportunities in 2024” (31. maijā Briselē), kurā sniegta pitch prezentācija.

2.aktivitāte “Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi”

Pārskata periodā OSI darbinieki apmeklējuši vairākus mācību un tīklošanās pasākumus, kā, piemēram:

  • mācību/tīklošanās konferenci EARMA Prāgā, 2023.gada aprīlī;
  • kontaktbiržu “Event on Health Opportunities in 2024” Briselē, 2023.gada maijā;
  • izstādi “Discovery & Neuroscience Drug Development 2023”,  kas 2023.gada jūnijā norisinājās Berlīnē.

3.aktivitāte. ”Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

Uzsākta gatavošanās projektā paredzētajai 4.zinātniskajai konferencei – Paul Walden Symposium.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN (EU-OS) īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:

  • informācijas par EU-OS sniegtajām iespējām izplatīšana;
  • OSI un citu Latvijas pētniecisko organizāciju iespēju popularizēšana EU-OS ietvaros;
  • apmeklēta konsorcija dalībnieku sanāksme Gēteborgā.


5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”


30.06.2023. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 30.06.2023.