Paveiktais laika periodā no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Pārskata periodā turpinās darbs pie Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) atbilstošo  programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu konkursu apzināšanas un attiecīgu pieteikumu gatavošanas. 1 projekts novērtēts virs vērtēšanas kvalitātes sliekšņa un  tiks pieteikts ERAF atbalstam.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN (EU-OS) īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

Veiktas šādas darbības:
1) Projektu pieteikumu sagatavošana kopā ar EU-OS partneriem;
2) informācijas par EU-OS sniegtajām iespējām izplatīšana.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

01.04.2021. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 01.07.2021.