Paveiktais laika periodā no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Pārskata periodā turpinās darbs pie Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) atbilstošo  programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu konkursu apzināšanas un attiecīgu pieteikumu gatavošanas. 6 projekti novērtēti  virs vērtēšanas kvalitātes sliekšņa un  tiks pieteikti ERAF atbalstam. Darbu turpina starptautisko projektu piesaistes speciālists.

3.aktivitāte. ”Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

2022.gada 1.ceturksnī uzsākta gatavošanās 3.plānotajai konferencei.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN (EU-OS) īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:
1) informācijas par EU-OS sniegtajām iespējām izplatīšana.
2) OSI un citu Latvijas pētniecisko organizāciju iespēju popularizēšana EU-OS ietvaros.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

03.01.2022. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 01.04.2022.