Paveiktais laika periodā no 01.09.2020. līdz 30.11.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • 37°C temperatūrā izveidojušās fibrilas tika izdalītas, izmantojot liela ātruma centrifugēšanu, un tika sagatavotas ssKMR spektroskopijas eksperimentiem. Tika iegūti 2D DARR, NCO un NCA spektri, un veikts T2 eksperiments;
  • tika izstrādāta jauna parauga sagatavošanas stratēģija, lai iegūtu blīvāku paraugu un līdz ar to arī intensīvākus ssKMR spektru signālus;
  • struktūras analīzei ar ssKMR spektroskopijas metodi tika sagatavoti jauni 13C un 15N iezīmēta asyn fibrilu un neiezīmēta proteīna s100A9 maisījuma paraugi. 37°C temperatūrā ar vairākiem atkārtotiem fibrilu aizmetņu izmantošanas soļiem tika iegūti divi paraugi ar atšķirīgu NaCl koncentrāciju;
  • tika uzsākta 3D NCOCX un NCACX spektru un proteīna struktūras analīze, izmantojot CcpNMR programmu.

Publicēts: 10.12.2020.