Jaunu Žiliā-Kočinska olefinēšanas reaģentu izpēte

Pētniecības pieteikuma Nr.
1.1.1.2/VIAA/4/20/751
Pēcdoktorants
Dr. chem. Zigmārs Leitis
Zinātniskais konsultants
Dr. chem Gints Šmits
Projekta ieviešanas ilgums
30 mēneši
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kopējās projekta izmaksas
111 504,09 EUR (ERAF finansējums – 94 779,16 EUR; valsts budžeta finansējums – 11 150,49 EUR)

Projekta zinātniskais mērķis ir izstrādāt un izpētīt jauna tipa Žiliā-Kočinska (Julia-Kocienski) olefinēšanas reaģentus.

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

 • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
 • 2  zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)

Publicēts: 12.01.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:
 • tika uzsākta Žiliā-Kočinska olefinēšanas pētījumiem nepieciešamā pirolobenzdiazepīna atvasinājuma sintēze sākot ar komerciāli pieejamiem - antranilskābi un trans-hidroksi prolīna metilesteri (5 stadijas). Uzsākta arī citas olefinēšanas eksperimentiem nepieciešamās izejvielas – tetrazolilsulfona iegūšana izejot no fenilizotiocianāta. Paralēli veikta literatūras analīze un tās sistematizēšana par jaunākiem pētījumiem šajā jomā;
 • pabeigta ‘bāzes savienojuma’  sintēze, kā arī uzsākta liela mēroga šī savienojuma uzstrāde. Pabeigta arī tetrazolilsulfona iegūšana un iesākta citu tā homologu sintēze. Analogi bāzes savienojumam iesāktas arī vairākas pirolobenzdiazepīna struktūranalogu sintēzes. Veikti pirmie olefinēšanas eksperimenti un iegūts nepieciešamais savienojums;
 • turpināta iesākto pirolobenzdiazepīna struktūranalogu sintēze un atsevišķi no tiem pabeigti;
 • turpināts pētīt olefinēšanas eksperimentus, variējot izejvielu/reaģentu stehiometriju un reakcijas apstākļus, kā arī tajā esošo blakusproduktu rašanās sastāvu un veidošanās iemeslus.
Publicēts: 12.04.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

 

 • turpināti paplašināti olefinēšanas reakcijas optimālo apstākļu meklējumi;
 • pabeigts sintezēt atsevišķus fenil-gredzenā aizvietotus pirolobenzdiazepīnus (PBD);
 • uzsākta bāzes PBD un feniltetrazoliletilsulfona resintēzes;
 • uzsākti paplašināti pētījumi bāzes PBD olefinēšanā, izmantojot fenil-gredzenā aizvietotus tetrazoliletilsulfonus, fiksējot iznākumu un selektivitātes (E/Z) izmaiņas izmantojot NMR un HPLC metodes;
 • uzsākta jauna benzoksazoliletilsulfona sintēze un turpināta atsevišķu feniltetrazoliletilsulfonu iegūšana.

Publicēts: 12.07.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

 

 • veikta virkne neaizvietota PBD olefinēšanas eksperimentu, pārbaudot reaģentu un izpildījuma kombinācijas, kā arī optimālie reakcijas apstākļi pielietoti jauniegūto 7-Cl un 7,8-MeO PBD atvasinājumu olefinēšanā;
 • turpināti gan bāzes PBD, gan 8-CF3 un 7,8-MeO aizvietoto analogu olefinēšanas eksperimenti ar jauniegūtajiem fenilgredzenā aizvietotiem (2,6-iPr, 2,6-MeO, 4-CN) tetrazoliletilsulfoniem;
 • pabeigtas 2,6-MeO un 4-CN  feniltetrazoliletilsulfonu sintēzes;
 • iesākta 2-piridiniletilselona sintēze;
 • veiktas vairāku reaģentu resintēzes turpmākajiem pētījumiem.

Publicēts: 12.10.2021.