Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās

Projekta Nr.
8.2.2.0/20/I/008
Projekta īstenotājs/vadošais partneris
Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
8.2.2. specifiskā atbalsta mērķis
Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomā
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2021.-30.11.2023.
Projekta kopējās izmaksas
3948793,00 EUR (Eiropas Sociālā fonda finansējums 3356474,04 EUR un 592318,96 EUR – valsts budžeta finansējums), t.sk., Banku augstskolai – 54560,00 EUR
Projekta mērķis

Stiprināt RTU un BA doktorantus un akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTU, nodarbinot ārvalstu akadēmisko personālu, doktorantūras studentus un zinātniskā grāda pretendentus RTU un BA, tostarp nodrošinot finansējumu starpsektoru un starptautiskajai pētniecības mobilitātei sadarbības partneru institūcijās, organizējot resursu koplietošanu RTU fakultāšu līmenī un sadarbībā ar citām augstākās izglītības institūcijām.

Publicēts : 30.12.2021.

Projekta aktualitātes
  • Laika posmā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada aprīlim dalību projektā uzsākuši trīs Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskie asistenti. Projekta dalībnieki par 0,5 slodzes nodarbinātību ik mēnesi saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu līdz 1400 eiro mēnesī, kas ietver atlīdzību doktorantam (līdz 1000 eiro, t. sk. darba devēja VSAOI), kā arī mobilitātes un pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas (400 eiro). Papildus no iekšējiem vai citu projektu līdzekļiem tiek segta 0,3 slodzes līdznodarbinātība. Ņemot vērā SAM 8.2.2. 3. kārtas projektā pētniecības izdevumiem paredzēto finansējumu, un Latvijas AII doktora studiju programmu attīstības plānos īpaši izcelto sadarbības un resursu konsolidēšanas aspektu, RTU par projektā pieejamajiem līdzekļiem veicinās doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem iespēju izmantot pētniecībai paredzēto infrastruktūru ne tikai RTU struktūrvienībās, bet citās partnerinstitūcijās. Šobrīd RTU oficiālie sadarbības partneri projektā ir Banku augstskola, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Liepājas Universitāte un Ventspils Augstskola.

Publicēts:01.04.2022.

  • Laika posmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam SAM 8.2.2.  3.kārtas projektā iesaistītie doktoranti piedalījās RTU progresa ziņojumu sanāksmē par paveikto laika posmā no 2021. gada 1.oktobra līdz 2022. gada 31. martam.

Publicēts: 03.07.2022.

  • Laika posmā no 20222. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim viens no SAM 8.2.2. 3.kārtas projektā iesaistītajiem doktorantiem ieguva zinātnes doktora (Ph. D.) grādu ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē (grāds iegūts 2022. gada jūlijā).

Publicēts: 02.09.2022.