Paveiktais laika periodā no 01.12.2014. līdz 28.02.2015.

Projekta 2. aktivitāte – Pētniecība:

Pielietojot četru komponentu kondensācijas metodi sintezēti jauni 4-aizvietoti 1,4,5,6,7,8-heksahidrohinolīn-3-karbonskābes karboksimetilesteri. Veikta sintezēto esteru hidrolīze un iegūti ūdenī šķīstoši 1,4,5,6,7,8-heksahidrohinolīn-3-karbonskābju nātrija sāļi.
Pielietojot daudzkomponentu sintēzes metodi iegūti jauni savienojumi – 9-aril-heksahidro-2H,5H-akridīndioni.
Izpētītas 4-piridil- un 2-karboksibenzaldehīda kondensācijas reakcijas ar 4,6,6-trimetil-2-okso-1,2,5,6-tetrahidro-3-piridilkarbonitrilu; iegūti alternatīvi produkti un noskaidrots reakcijas mehānisms.
Veikts pentoksifilīna un benzoskābju kokristālu In silico skrīnings (kokristālu stabilitātes aprēķini) un parādīts, ka ir laba korelācija In silico un eksperimentāli iegūtajos rezultātos.
Izpētīta jonu šķidrumu kā reakcijas vides efektivitāte 1,4-dihidropirimidīnu iegūšanā Bidžinelli reakcijā.
Tiek turpināta substrātu vispārīguma pārbaude optimizētajā heksahidrohinolīnu sintēzē pielietojot SynFlow plūsmas reaktoru.
Noteikta 4-alkil-5-okso-heksahidrohinolīn-3-karbonskābju esteru un nātrija sāļu potencējošā aktivitāte ar 5-fluoruracilu uz MDA (cilvēka krūts adenokarcinoma) šūnu līnijas un noskaidrotas struktūras-aktivitātes sakarības.
Sintezēti 20 mērķa savienojumi bioloģiskās aktivitātes noteikšanai. Savienojumiem ir sagatavoti analītiskie sertifikāti.

Projekta vadītājs: vad. pētn. Dr. ķīm. Brigita Vīgante

Publicēts: 02.03.2015.