Paveiktais laika periodā no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.

Projekta vispārīgais mērķis ir jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide, nodrošinot cilvēkresursu piesaisti zinātnei, kopumā 9,213 PLE. Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis – pretvēža preparātu multirezistences modulatoru un zāļu potencētāju izstrāde uz daļēji hidrētu piridīnu, pirimidīnu un radniecīgo policiklisko heterociklu bāzes.

Projekta 2. aktivitāte – Pētniecība:

  • Dizainēta un iegūta jauna potenciāla pretvēža preparātu multirezistences inhibitoru klase – (4-aril-4-il-3-ciāno-7,7-dimetil-5-okso-1,4,5,6,7,8-heksahidrohinolīn-2-ilsulfanil)-etiķskābes atvasinājumi;
  • Ar mērķi uzlabot 5-FU (5-fluoruracila) pretvēža iedarbību, veiktas karbatona struktūras modifikācijas, ievedot 1,4-DHP molekulas 4. vietā furil-2-il-, tiofēn-2-il-, 2-(tribenzilsilanil)etil-, (5-trimetilsilanil)furil aizvietotājus;
  • Izstrādātas kokristālu iegūšanas metodes, kā koformērus izmantojot benzoskābi un tās atvasinājumus un purīna bāzes. Iegūtie kokristāli ir noraksturoti ar pulverveida analīzi, monokristālu rentgenstruktūranalīzi u.c. metodēm;
  • Veikta Hanča estera sintēze imidazolija monokatjonu un dikatjonu jonu šķidrumu vidēs. Izvērtēta jonu šķidruma ietekme uz produkta iznākumiem;
  • Noteikta 4-heteril- un 4-(silanil)aizvietotu karbatona analogu pretvēža vielu 5-fluoruracilu potencējošā aktivitāte uz MDA-MB-231 cilvēka krūts vēža šūnām.

Projekta vadītājs: vad. pētn. Dr. ķīm. Brigita Vīgante
Publicēts: 01.06.2015.