Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās izcilības nostiprināšana un atpazīstamības veicināšana

ERAF

 

 

 

Projekts 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/002
Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada 1. jūlijs – 2013. gada 30. jūlijs
Projekta kopējais finansējums – 327 890,66 EUR
ES struktūrfondu finansējums – 327 890,66 EUR

Projekta 1. aktivitātē tika plānots sagatavot 9 projektu pieteikumus starptautiskajiem projektu konkursiem (7.Ietvara programmā u.c.), lai pilnībā īstenotu OSI zinātnisko potenciālu un sniegtu ieguldījumu ES būtisku sociāli-ekonomisku problēmu risināšanā. Aktivitātē plānotais rezultāts ir sasniegts – ir sagatavoti un starptautiskajiem konkursiem iesniegti 14 projektu pieteikumi.

No tiem finansējumu  ir ieguvuši 3 projekti:

  1. CheTherDel („Chemo-hyperthermal delivery – combined chemo-hyperthermal control of hepatic tumors, based on microwave-activated subendothelialtargeted nano-assemblies”). Finansēts ERA-NET „EuroNanoMed” konkursā, projekta īstenošanas laiks 01.04.2012. – 31.03.2015., līguma summa – 119 680 eiro;
  2. NABARSI („New antibacterials with inhibitoryactivity on aminoacyl-tRNA Synthetases”). Finansēts 7.Ietvara programmas tematiskās prioritātes „Veselība” konkursā, projekta īstenošanas laiks 01.06.2013. – 31.05.2016., līguma summa 1 124 100 eiro;
  3. InnovaBalt („Strengthening the research and innovative capacities of the Latvian Institute of Organic Synthesis, the leading Baltic regional centre for drug discovery”). Finansēts 7.Ietvara programmas „Zinātnes potenciāls” konkursā, projekta īstenošanas laiks 01.09.2013. – 28.02.2017, līguma summa 5 262 038 eiro.

Aktivitātes ietvaros ir apmeklēti arī semināri, darba grupu sanāksmes, Eiropas Komisijas organizētie pasākumi, kas sekmēja konsorciju veidošanos jauniem projektu pieteikumiem.

Projekta 2. aktivitātē plānotais rezultāts – informācijas izplatīšanu par OSI zinātniskās darbības sasniegumiem ir īstenots. OSI piedalīšanas 4 starptautiskajās izstādēs un plānotā semināra organizēšana ir būtiski veicinājusi jaunu kontaktu veidošanos tālāku pētījumu attīstīšanai.

Projekta 3. aktivitātē plānotais rezultāts – 6 konferenču un 1 semināra organizēšana, kā arī piedalīšanas starptautiskajos pasākumos ir sasniegts. Gan organizētie starptautiskie pasākumi, gan OSI zinātnieku piedalīšanās konferencēs ārpus Latvijas ir būtiski veicinājuši institūta atpazīstamību Eiropas un arī plašākā mērogā.