Metālorganiskie ietvari kā potenciāls farmaceitiski aktīvo savienojumu zāļu nesējs

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir izveidot jaunu bioloģiski saderīgu metālorganisko ietvaru (MOI) kā zāļu nesēju izvēlētam farmaceitiski aktīvam savienojumam (FAV) un veikt to iekapsulēšanu, kā arī biopieejamības īpašību pētījumus, izmantojot inovatīvu pieeju MOI izvēlei, analizējot to sastāvā esošo elementu un vielu toksiskumu uz cilvēku, kā arī racionalizēt iekapsulēšanas procesu, lai uzlabotu FAV īpašības, izmantojot modernas un mūsdienīgas eksperimentālās metodes un datorsimulācijas.

Pētniecības pieteikuma Nr.
1.1.1.2/VIAA/3/19/583
Pēcdoktorants
Dr. chem. Kristīne Krūkle – Bērziņa
Zinātniskais konsultants
Dr. chem. Anatolijs Mišņovs
Projekta ieviešanas ilgums
27 mēneši
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kopējās projekta izmaksas
100 354,41 EUR (ERAF finansējums – 85 301,23 EUR; valsts budžeta finansējums – 10 035,42 EUR)

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

 • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
 • 2  zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)

Publicēts: 16.04.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • veikta literatūras izpēte un apkopošana par ciklodekstrīna (CD) MOI iegūšanas metodēm un to veidiem. Sistemātiska pārskata veidošana par kristalizācijas metodēm no iegūtās informācijas;
 • literatūrā aprakstīto CD MOI kristālisko struktūru analīze un personīgo datu bāzes veidošana. Uzsākta CD MOI kristalizācija ar tvaika difūzijas un solvotermālo metodi;
 • veikta iegūto kristālu analīze, izmantojot monokristāla un pulvera rentgendifraktometrijas metodi;
 • uzsākta iegūto CD MOI fizikālķīmisko īpašību pārbaude – stabilitāte dažādos šķīdinātājos, uzsākts pētījums par CD MOI iegūšanu, izmantojot kop-kristalizācijas (grinding) metodi.

Publicēts: 16.07.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • turpināts eksperimentālais darbs pie kopšsamalšanas eksperimenta, mainot izejvielu sastāvu un attiecību, tāpat turpināts darbs pie CD MOI stabilitāti dažādos šķīdinātājos. Uzsākta farmaceitiski aktīvās vielas impregnēšana MOI;
 • turpināts darbs pie farmaceitiski aktīvās vielas impregnēšanas MOI, veikta iegūto rezultātu pārbaude ar pulvera rentgendifraktometrijas metodi un to interpretācija;
 • iepriekšējo kristalizācijas procesu laikā, iegūtas jaunas kristāliskās CD MOI formas. Īstenota šo kristālisko formu iegūšanas metodes pilnveidošana un kristalizācijas atkārtojamības nodrošināšana.

Publicēts: 15.10.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • veicot CD MOI stabilitātes pārbaudi dažādos šķīdinātājos, iegūtas jaunas CD MOI formas, kuras literatūrā nav aprakstītas;
 • komandējums uz Vācijas elektrona- sinhrotronu Hamburgā. Vizītes laikā veikta eksperimentālo paraugu analīze ar sinhrotrona starojumu, kā arī iegūto paraugu analīžu apstrāde un interpretācija;
 • jaunas kristalizācijas metodes izstrāde, kas ļauj ātri un efektīvi iegūt CD MOI, salīdzinot ar izmantoto kristalizācijas metodi. Ar šo metodi var iegūt ne tikai jau zināmās CD MOI formas, bet ir izdevies iegūt arī jaunu fāzi. Aktīvs darbs pie metodes pilnveidošanas un optimizācija;
 • kop-kristalizācijas eksperimentu turpināšana – CD MOI kristalizācijas un Karmofūra impregnēšanas vienlaicīga notikšana. Rezultātu pārbaude ar rentgendifraktometrijas metodēm un kodolmagnētisko rezonansi.

Publicēts: 14.01.2022.