Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšana

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

 

 

 

 

Projekta mērķis ir Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) noliktavas ēkas siltināšana, veicot ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju tehniskā stāvokļa un siltumtehnisko parametru uzlabošanu, tādejādi nodrošinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.

Plānotās projekta darbības:
1) ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (būvdarbu veikšana ēkas norobežojošās konstrukcijās, t.sk. ārsienu papildus siltināšana ar termopaneļu paneļu sienām, cokola daļas papildu siltināšana un hidroizolācijas slāņa uzlabošana, ēkas apmaļu izveidošana, kā arī logu un vārtu (durvju) nomaiņa, pārseguma (jumta) siltināšanu ar termopaneļiem);
2) ēkas pieņemšana ekspluatācijā.

Plānotie rezultāti:

  • Nosiltināta noliktavas ēka, t.sk.:

Nosiltinātas ārsienas (1 kompl.);
Nosiltināta cokola daļa (1 kompl.);
Nomainīti logi un vārti (durvis) (1 kompl.);
Nosiltināts pārsegums (1 kompl.);

  • Saņemts būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā (1 akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā).

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006.

Plānotais projekta ilgums – 16 mēneši, uzsākšanas laiks – 2017. gada 18. aprīlis, projekta noslēgums – 2018. gada 17. augusts.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 158 734,25 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 52 485,00 EUR, savukārt ERAF finansējums ir 44 612,25 EUR un attiecināmais valsts budžeta finansējums ir 7 872,75 EUR.

Publicēts 18.04.2017.

 

Paveiktais laika posmā no 18.04.2017. līdz 20.07.2017.

1. aktivitāte. „Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (būvdarbu veikšana ēkas norobežojošās konstrukcijās)”

2017. gada 18. aprīlī noslēgts būvdarbu līgums ar SIA AVN Group par Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšanu Aizkraukles ielā 21, Rīgā. Laika posmā līdz 19. jūnijam veikti projektā plānotie būvdarbi, par kuriem parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

2. aktivitāte. „Ēkas pieņemšana ekspluatācijā”

Pārskata periodā uzsākta dokumentācijas gatavošana iesniegšanai Rīgas pašvaldības būvvaldē akta par pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanai.

Publicēts 20.07.2017.

 

Paveiktais laika posmā no 21.07.2017. līdz 10.10.2017.

2. aktivitāte. „Ēkas pieņemšana ekspluatācijā”

Pārskata periodā Rīgas pilsētas būvvalde pieņēmusi angāra ēku ekspluatācijā, līdz ar to sasniegts 2.aktivitātes ietvaros plānotais projekta rezultāts – 1 akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Uz pārskata perioda beigām abas projekta aktivitātes ir pabeigtas un pilnībā sasniegti visi plānotie rezultāti.

Publicēts 11.10.2017.