Koronavīrusu metiltransferāžu nsp14 un nsp16 inhibitori kā pretvīrusu zāļvielas

Pētniecības pieteikuma Nr.
1.1.1.2/VIAA/4/20/747
Pēcdoktorants
Dr. chem. Olga Bobiļeva
Zinātniskais konsultants
Dr.chem Einārs Loža
Projekta ieviešanas ilgums
30 mēneši
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kopējās projekta izmaksas
111 504,09 EUR (ERAF finansējums – 94 779,16 EUR; valsts budžeta finansējums – 4 460,20 EUR)

Projekta zinātniskais mērķis ir iegūt jaunas koronavīrusu metiltransfēražu nsp 14 un nsp16 inhibitoru klases.

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • dalība 3 zinātniskajās konferencēs
  • 2  zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)
  • 1 patenta pieteikums

Publicēts: 12.01.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • veikta literatūras izpēte par zināmiem koronavīrusu metiltransferāžu inhibitoriem;
  • pamatojoties uz Valsts Pētījumu programmas “Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret Covid-19 un koronavīrusiem” rezultātiem, ir izvēlēti metiltransferāžu substrāta S-adenozilmetionīna analogi tālākai modificēšanai;
  • izstrādātas metodes 3-(adenoziltio)benzoskābes un 3-((adenoziltio)metil)benzoskābes atvasinājumu iegūšanai ar papildus aizvietotājiem pie benzola gredzena;
  • pagatavoti mērķsavienojumu sintēzei nepieciešami adenozīna atvasinājumi;
  • iegūti vairāki 3-((adenoziltio)metil)benzoskābes analogi, kur karbonskābes grupu aizvietojām ar sulfonamīda grupu, hidroksilgrupu, hidroksimetil grupu un citiem iespējamiem bioizostēriem;
  • iegūti 3-(adenoziltio)benzoskābes un 3-((adenoziltio)metil)benzoskābes analogi ar papildus aizvietotājiem pie benzola gredzena.
Publicēts: 12.04.2021.