Jaunu reaģentu un sintēzes metožu izstrāde monofluorētu savienojumu iegūšanai ar pielietojumu zāļu vielu meklējumos

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir izpētīt fluormetilamonija sāļus kā potenciāli efektīvus reaģentus fluormetilgrupas un fluormetilēngrupas pārnesei.

Pētniecības pieteikuma numurs
1.1.1.2/VIAA/4/20/748
Pēcdoktorants
Dr. chem. Ram Kumar Nagarajan
Zinātniskais konsultants
Dr. chem. Jānis Veliks
Projekta ieviešanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums
22 mēneši
Projekta kopējās izmaksas
82 680,38 EUR (ERAF finansējums – 70 278,32 EUR; valsts budžeta finansējums – 8 268,03 EUR)

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

 • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
 • 3 zinātniskie raksti

Publicēts: 31.08.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • literatūras apskats par –CH2F grupas pārneses reaģentiem un to turpmākās attīstības  progresu un pielietojumu elektrofilajā, nukleofīlajā un radikālajā monofluormetilēšanā;
 • sulfonija bāzes elektrofīlais –CH2F reaģents, (2,4-dimetilfenil) (fluormetil) (fenil) sulfonija tetrafluorborāts, tika izmantots kvartārā amonija sāļu sintēzei, kas satur –CH2F, piemēram, Et3N+CH2F;
 • dažādi aizvietotie amonija sāļi tika sintezēti no alifātiskiem un cikliskiem terciāriem amīniem (9 savienojumi) un tika pētītas to to fizikālās īpašības, piemēram, kušanas temperatūras  un to struktūras raksturojums, izmantojot KMR u.c. metodes;
 • N-fluorometila un N-fluormetoksīdpiridīnija sāļi tika sagatavoti no atbilstošiem piridīniem (20 paraugi) un piridīna-N-oksīdiem (10 paraugi). Iegūtie  savienojumi tika raksturoti ar dažādām metodēm, t.sk. izmantojot ciklisko voltmetriju;
 • izmantojot vara         katalīzi, N-fluormetilpiridīnija sāļi tika izmantoti fluormetilradikāļa izveidošanā.

Publicēts: 30.11.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • turpināts literatūras apskats par –CH2F grupas pārneses reaģentiem un to turpmākās attīstības  progresu un pielietojumu elektrofilajā, nukleofīlajā un radikāļu monofluormetilēšanā;
 • no atbilstošajiem 1-hlor-2-nitrobenzoliem sintezēti aizvietotie benzotriazolola atvasinājumi. Šie savienojumi tika tālāk pārveidoti par 1-(fluormetoksi)-3-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-3-ija trifluormetānsulfonāta sāļiem (4 piemēri);
 • optimizēta 1-(fluormetoksi)-3-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-3-ija trifluormetānsulfonāta sāls sintēze gramu mērogā un veikta reakcija 5 gramu apjomā;
 • no atbilstošajiem acetofenoniem (5 savienojumi) sagatavoti dažādi vinilacetātu atvasinājumi β-fluormetoksiketonu sintēzei redzamās gaismas fotoredoksradikāļu fluormetoksilācijas reakcijā.

Publicēts: 28.02.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • no aldehīdiem un ketoniem iegūti dažādi olefīni (15 gab), lai redzamās gaismas fotoredoksradikāļa fluormetoksilēšanas reakcijā sintezētu β-fluormetoksispirtus. Visi jaunie savienojumi tika raksturoti un pierādīti, izmantojot KMR un masspektrometriju;
 • veikta reakcijas apstākļu optimizācija olefīnu un vinilacetātu radikāļu  fluormetoksilēšanairedzamās gaismas fotoredokskatalīzes apstākļos;
 • no dažādiem stiroliem (10 savienojumi) tika sintezēti β-fluormetoksiamīdi, kas raksturoti, izmantojot KMR un masspektrometriju.

Publicēts: 31.05.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 • izmantojot redzamās gaismas fotoredoksa katalīzi, no dažādiem olefīna substrātiem ar katjonu reaģentu 1-(fluormetoksi)-3-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazolu sintezēju β-fluormetoksiamīdus (25 savienojumus);
 • iepriekš izstrādāto piridija sāļu vietā tika identificēts alternatīvs reaģents fenil-λ3-jodandiilbis(2-fluoracetāts) fluormetila radikāļu ģenerēšanai;
 • paplašināta reaģenta 1-(fluormetoksi)-3-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-3-ija trifluormetānsulfonāta izmantošana β-fluormetoksiketonu sintezēšanā no vinilkarbonātiem redzamās gaismas fotoredoksa katalīzē. Šie rezultāti tika prezentēti kā plakāts ''Balticum Organicum Syntheticum 2022'' konferencē  Viļņā, Lietuvā (2022. gada 3. - 6. jūlijā).

Publicēts: 31.08.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 • veikti optimizācijas reakcijas apstākļi olefīnu alkēna oksifluormetilēšanai ar joda(III) reaģentu redzamās gaismas fotoredokskatalīzē un atrasti piemēroti nosacījumi produkta γ-fluoracetāta veidošanai;
 • dalība Drug Discovery Conference konferencē (2022. gada 22.–24. septembris) ar plakāta prezentāciju par redzamās gaismas izraisītu alkēnu radikālo fluormetoksilāciju;
 • ar optimizētu alkēna oksifluormetilēšanas stāvokli, izmantojot joda(III) reaģentu, tika pārbaudīti dažādi olefīna substrāti. Tādējādi tika sintezēti dažādi γ-fluoracetāti (40 savienojumi), kas  raksturotiar KMR un masas spektrometriju;
 • tika sagatavots un izdevumā "Angewante Chemie" iesniegts manuskripts ar nosaukumu “Merging Copper(I) Photoredox-Catalysis and Jodine(III) reagent for the Oxy-monofluoromethylation of alkenes”.

Publicēts: 30.11.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 • veikts darbs pie otrās publikācijas manuskripta ar nosaukumu "Visible-light Mediated Radical Fluoromethoxylation of Olefins", kas iesniegta zinātniskajā izdevumā;
 • hinoksalinonu CH monofluormetilēšanai tika veikta reakcijas optimizācija, izmantojot joda (III) reaģentu redzamās gaismas fotoredoksa katalīzē;
 • tika veikts eksperimentālais darbs  manuskripta “Merging Copper(I) Photoredox-Catalysis and Jodine(III) reagent for the Oxy-monofluoromethylation of alkenes” papildināšanai.  Raksts tika pieņemts un publicēts izdevumā "Angewante Chemie" (DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202219027).

Publicēts: 28.02.2023.