Jaunu reaģentu un sintēzes metožu izstrāde monofluorētu savienojumu iegūšanai ar pielietojumu zāļu vielu meklējumos

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir izpētīt fluormetilamonija sāļus kā potenciāli efektīvus reaģentus fluormetilgrupas un fluormetilēngrupas pārnesei.

Pētniecības pieteikuma numurs
1.1.1.2/VIAA/4/20/748
Pēcdoktorants
Dr. chem. Ram Kumar Nagarajan
Zinātniskais konsultants
Dr. chem. Jānis Veliks
Projekta ieviešanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums
22 mēneši
Projekta kopējās izmaksas
82 680,38 EUR (ERAF finansējums – 70 278,32 EUR; valsts budžeta finansējums – 8 268,03 EUR)

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
  • 3 zinātniskie raksti

Publicēts: 31.08.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

  • literatūras apskats par –CH2F grupas pārneses reaģentiem un to turpmākās attīstības  progresu un pielietojumu elektrofilajā, nukleofīlajā un radikālajā monofluormetilēšanā;
  • sulfonija bāzes elektrofīlais –CH2F reaģents, (2,4-dimetilfenil) (fluormetil) (fenil) sulfonija tetrafluorborāts, tika izmantots kvartārā amonija sāļu sintēzei, kas satur –CH2F, piemēram, Et3N+CH2F;
  • dažādi aizvietotie amonija sāļi tika sintezēti no alifātiskiem un cikliskiem terciāriem amīniem (9 savienojumi) un tika pētītas to to fizikālās īpašības, piemēram, kušanas temperatūras  un to struktūras raksturojums, izmantojot KMR u.c. metodes;
  • N-fluorometila un N-fluormetoksīdpiridīnija sāļi tika sagatavoti no atbilstošiem piridīniem (20 paraugi) un piridīna-N-oksīdiem (10 paraugi). Iegūtie  savienojumi tika raksturoti ar dažādām metodēm, t.sk. izmantojot ciklisko voltmetriju;
  • izmantojot vara         katalīzi, N-fluormetilpiridīnija sāļi tika izmantoti fluormetilradikāļa izveidošanā.

Publicēts: 30.11.2021.