Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā

Vienošanās Nr.
1.1.1.1/18/A/043
Projekta norise
01.03.2019. līdz 28.02.2022.
Projekta finansiāli atbalsta
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros
Projekta kopējais finansējums
805 201,35 EUR, no tā ERAF piešķirtais atbalsts ir 570 607,85 EUR, pārējo finansējumu veido partneru atbalsts
Vadošais partneris
SIA “Field and Forest”
Partneri
Nodibinājums “Vides risinājumu institūts” Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Nr. 1.1.1.1.1.8_A_043

Jaunākās pasaules tirgus tendences uzrāda arvien pieaugošu pieprasījumu pēc komerciāli audzētiem aromātiskajiem un ārstniecības augiem. Latvijā savvaļā aug ārstniecības un aromātisko augu sugas ar augstu tirgus potenciālu un vienlaicīgi atšķirīgām bioloģiskajām īpašībām – gaiļbiksīte (Primula veris), smaržīgā madara (Galium odoratum), parastā zalktene (Daphne mezereum), parastā māllēpe (Tussilago farfara), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), parastā kreimene (Convallaria majalis), efeju sētložņa (Glechoma hederacea), lielā strutene (Chaledonium majus) un raspodiņš (Alchemilla spp.). Šīm sugām ir augsts pieprasījums farmācijas un kosmētikas rūpniecībā, tomēr joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu par to, kā šīs sugas labāk kultivēt bioloģiskajā lauksaimniecībā un kā tās izmantot.  Lai pētāmajām sugām atrastu jaunus pielietojumu veidus, projekta laikā zinātnieku un praktiķu komanda no Vides risinājumu institūta, SIA ‘Field and Forest’ un Latvijas organiskās sintēzes institūta pētīs tradicionālās zināšanas par šīm sugām, izvērtēs to piemērotību komerciālai audzēšanai un veiks drogu ķīmiskā sastāva analīzi.

Mērķis

Projekta mērķis ir izveidot inovatīvas tehnoloģijas deviņu savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos potenciālai komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā, pārtikā.

Aktivitātes

  1. Latvijā uzkrāto vēsturisko un esošo zināšanu par pavasara savvaļas aromātisko un ārstniecības augu izmantošanu dokumentēšana un analīze;
  2. Vietējo ģenētisko resursu ievākšana un tiks izvērtēti galvenie to komerciālās audzēšanas riski (piemēram, vietējo savvaļas populāciju potenciāls audzēšanai, metodes sēklu dīgtspējas uzlabošanai, audzēšanas metodes, ņemot vērā katras sugas bioloģiju) un iespējas, kā tos novērst;
  3. Ķīmiskā sastāva un tā izmaiņu pētīšana deviņām projektā iekļautajām augu sugām, salīdzinot rādītājus augiem, kas iegūti savvaļā un audzēti bioloģiskajā lauksaimniecībā;
  4. Ķīmiskā sastāva atšķirību ietekmes uz augu materiāla bioloģisko aktivitāti (in vitro un in vivo modeļsistēmās) izpēte.

Risinājumi

Etnobotānikas ekspedīcijās tiks iegūtas jaunas zināšanas par projektā pētāmo sugu izmantošanu pagātnē un pašlaik. Ekspedīcijās tiks ievākti augu sēklu un drogu paraugi, kas tālāk tiks pētīti eksperimentālajos laukos un tiks iegūtas zināšanas par to kultivēšanu. Augsnes sastāvs, klimatiskie apstākļi un kultivācijas procesi var radīt nozīmīgas atšķirības augu ķīmiskajā sastāvā un augu materiāla bioloģiskajā aktivitātē. Tāpēc projektā paredzēta augu sastāva komponentu analīze projektā ievāktajiem augiem, kas auguši savvaļā un kontrolētos apstākļos. Īpaša uzmanība tiks pievērsta potenciāli bīstamajiem savienojumiem. Publicēts 11.03.2019.
Lai noskaidrotu pavasara augu atradnes Vidzemē un Latgalē, no kurām būtu vērtīgi ievākt Latvijas augu ģenētisko materiālu, no šī gada februāra līdz pat jūnija beigām VRI pētnieki aicināja Latvijas iedzīvotājus piedalīties pavasara augu ziņošanas konkursā.  Konkursa rezultātā pētnieki veiksmīgi ievākuši nepieciešamos paraugus, kurus turpmāk testēs izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Detalizēta informācija par konkursu http://www.videsinstituts.lv/lv/par-institutu/jaunumi/nosledzies-pavasara-augu-zinosanas-konkurss.html Publicēts: 25.07.2019.
Pavasara augu diedzēšanas metodes dažādos apstākļos

Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki, sadarbībā ar lauksaimniecības ekspertiem un bioloģisko saimniecību SIA “Field and Forest”, kā arī Latvijas Organiskās sintēzes institūtu uzsākuši inovatīvu 9 savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu bioloģiskas audzēšanas tehnoloģijas izstrādi.

Detalizētu informāciju par aktualitātēm projektā lūdzam skatīt:

latviski: https://www.videsinstituts.lv

angliski: https://www.videsinstituts.lv/en

Projekta aprakstu angļu valodā  lūdzam skatīt – http://www.videsinstituts.lv/en/projects/bioeconomy

Publicēts: 15.10.2019.

Pavasara augu diedzēšanas metodes dažādos apstākļos

SIA “Field and Forest” un Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieku komanda 2020. gada sezonu uzsākuši ar deviņu pavasara ārstniecības un aromātisko augu dīgtspējas izpēti dažādos apstākļos un piemērotāko diedzēšanas tehnoloģiju izstrādi.

Detalizētu informāciju par aktualitātēm projektā lūdzam skatīt
latviski:

angliski:

Publicēts 17.01.2020.

Savvaļas augu potenciālu audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki, sadarbībā ar lauksaimniecības ekspertiem un bioloģisko saimniecību SIA “Field and Forest”, kā arī Latvijas Organiskās sintēzes institūtu izstrādā inovatīvas tehnoloģijas deviņu pavasara ārstniecības un aromātisko augu audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, lai tālāk tos izmantotu medicīnā, kosmētikas un pārtikas ražošanā.

Detalizētu informāciju par aktualitātēm projektā lūdzam skatīt:

Publicēts: 30.04.2020.

Vides Risinājumu institūts soli tuvāk 9 savvaļas pavasara augu audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
Ar pētījuma gaitu un jaunākajiem secinājumiem iepazīstināja pētījuma zinātniskā vadītāja Dr. Arta Kronberga: Publicēts: 14.07.2020.
Pavasara augu potenciālu audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Latvijā sastopamajiem pavasara ārstniecības un aromātiskajiem augiem piemīt augsts potenciāls to audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. No tiem iespējams iegūt vērtīgas izejvielas medicīnai, kosmētikai un pārtikai. Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki, sadarbībā ar bioloģisko saimniecību SIA “Field and Forest” un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu  pēta 9 pavasara augu sugu potenciālu un izstrādā inovatīvas tehnoloģijas to kultivēšanai bioloģiskos apstākļos.

Ar pētījuma gaitu un jaunākajiem secinājumiem iepazīstināja pētījuma zinātniskā vadītāja Dr. Arta Kronberga :

Publicēts: 15.10.2020.

Savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu audzēšana bioloģiskajā lauksaimniecībā

Pētījuma sākumā, diskutējot ar uzņēmēju, izvēlējāmies 9 ārstniecības un aromātisko augu sugas , kurām ir augsts komercializācijas potenciāls. Projektā uzsākām pētījumus, lai saprastu, kuri no izvēlētajiem augiem ir piemēroti komerciālai audzēšanai. Augu atbilstību komerciālajai kultivēšanai nosaka dažādi faktori – ķīmiskā sastāva kvalitāte, agronomiskie radītāji (vai un kā katra suga pielāgojas audzēšanas apstākļiem), ekonomiskais ieguvums (vai ir ekonomiski izdevīgi katru no augiem audzēt komerciālajā lauksaimniecībā). Pētījums tuvojas noslēgumam, 2021. gada pavasarī plānojam veikt ražas novākšanu, pēc kuras varēsim izdarīt secinājumus – kuras no izvēlētajām sugām ir audzējamas komerciālajā lauksaimniecībā. Jau tagad varam secināt, ka rezultāti par katru sugu būs ļoti atšķirīgi.

Ar pētījuma gaitu un OSI pētnieku paveikto iepazīstina pētījuma zinātniskā vadītāja Dr. Arta Kronberga:

Publicēts: 15.01.2021.