Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā

Projekta Nr.
8.2.2.0/20/I/004
Projekta vadītājs
Santa Bartuševiča (RSU)
Projekta īstenošanas laiks
01.04.2021. – 30.11.2023.
Projekta vadošie partneri
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA)
Projekta partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta kopējās izmaksas
962 041,00 EUR, no kura 817734,85 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 144306,15 EUR valsts budžeta līdzfinansējums

Projekta mērķis ir nodrošināt doktorantūras studiju ciešāku sasaisti ar pētniecību un stiprināt starptautiski atvērtu vidi augstskolās. Projekta ietvaros plānots pilotprojekta veidā uzsākt konceptuāli jaunu doktorantūras finansēšanas modeli, veicinot doktora studiju programmu ciešāku sasaisti ar pētniecību un akadēmisko darbu, tādejādi sekmējot gan doktora grāda iegūšanu optimāla laikā, gan doktorantu akadēmiskās karjeras uzsākšanu.

Projektā konkursa kārtībā tiks piešķirti doktorantu granti RSU un LSPA studējošiem doktorantiem ar mērķi veicināt promocijas darba aizstāvēšanu un doktora grāda iegūšanu. Ar doktorantiem tiks slēgti darba līgumi, uzskatot doktorantus par līdzvērtīgiem partneriem pētniecībā un studiju darbā, tādejādi veicinot doktoranta iekraušanos akadēmiskajā vidē. Papildus darba algai doktorantiem tiks piešķirts finansējums pētnieciskā darba veikšanai un mobilitātei. Lai nodrošinātu kritisko masu un veidotu dinamisku pētniecības vidi, RSU sadarbosies ar Latvija spēcīgāko zinātnisko institūtu Latvijas Organiskas sintezēs institūtu (OSI). Savukārt, lai nodrošinātu šā projekta veiksmīgāku īstenošanu, koplietotu resursus un dalītos pieredzē doktora studiju programmu un doktorantūras studiju attīstības plāna ieviešanā, plānota sadarbība ar LSPA.

Doktorantūras programmu konkurētspējas celšanai un starptautiskas sadarbības veicināšanai doktora studiju programmu īstenošanā tiks iesaistīti ārvalstu mācībspēki.