Latvijas pētnieciskie institūti un augstskolas izveido nacionāla līmeņa biomedicīnas pētniecības platformu

2023. gada 10. janvārī notika valsts pētījumu programmas “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programmas” projekta biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā uzsākšanas sanāksme. Šis projekts ir viens no diviem inovāciju attīstības programmas īstenotajiem pasākumiem. Programmas virsmērķis ir misijas orientētā pieejā balstītu jaunu zināšanu, kā arī produktu un tehnoloģiju risinājumu attīstība ilgtermiņā Latvijā apstiprinātajās viedās specializācijas stratēģijas jomās “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija” un “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Uzsāktā projekta mērķis ir izveidot nacionāla līmeņa biomedicīnas pētniecības platformu sabiedrības veselības problēmu risināšanai. Platformas uzdevums būs terapijas pieejamības uzlabošana dzīvildzes un darbspējas pieaugumam, attīstot zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģijas, īstenojot zāļvielu pārprofilēšanu, jaunu zāļu atklāšanu un attīstības pētījumus, kā arī identificējot jaunus biomarķierus un attīstot precīzijas medicīnas risinājumus.

Platformas dalībnieki ir Latvijas spēcīgākās medicīnas jomas pētniecības organizācijas – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC), Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), Latvijas Universitāte (LU), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Projektu vadīs OSI.

Projekta īstenošanai plānots veltīt divus gadus, kuru laikā tiks attīstīta sadarbība projekta partneru starpā, realizējot septiņus pētniecības pilotprojektus. Katrs no pilotprojektiem paredz vairāku platformas partneru līdzdalību un kopā tie aptver ļoti plašu sabiedrības veselības izaicinājumu spektru. To īstenošanas rezultātā paredzēts iegūt 16 dažādus tehnoloģiju tiesību un citu nemateriālo aktīvu objektus. Kā piemēru ar visaugstāko tehnoloģiskās gatavības līmeni var nosaukt Latvijas populācijai specifisku poliģenētisko risku kalkulatora prototipu, ko pēc atbilstošas validācijas būs iespējams izmantot 6 plaši izplatītu saslimšanu riska novērtēšanai un atbilstošo preventīvo darbību plānošanai. Liela daļa pilotprojektu aktivitāšu attiecas uz jaunu zināšanu iegūšanu, t.sk. plānots sagatavot un iesniegt 13 oriģinālus zinātniskus rakstus, tādējādi veidojot bāzi septiņiem jauniem konkursu projektu pieteikumiem, kas ļaus piesaistīt finansējumu platformas partneru zinātniskajai darbībai, nodrošinot tās ilgtspēju. Plānots arī ieguldījums cilvēkkapitāla atjaunošanā, pabeidzot darbu pie vismaz trim zinātņu doktoru disertācijām.

Līdztekus šiem zinātniskajiem rezultātiem platformas ārējā konsultatīvā padome pastāvīgi vērtēs konsorcija darbu kopumā un: a) uzraudzīs projekta attīstības atbilstību sākotnēji nospraustajam mērķim; b) vērtēs platformas darbību reglamentējošo dokumentu efektivitāti, sniedzot ieteikumus atbilstošās RIS 3 jomas vadības grupai par nepieciešamajiem uzlabojumiem turpmāko programmas projektu īstenošanas efektivitātes nodrošināšanai.

Pateicoties Ekonomikas ministrijas iedvesmojumam un finansiālam atbalstam 5,7 MEUR vērtībā pirmo reizi mūsu valstī tiks īstenota šāda inovāciju attīstības programma. Mēs esam pārliecināti, ka tā kalpos par izcilu modeli turpmākai efektīvas zinātnes un tautsaimniecības sadarbības īstenošanai.