Kopsavilkums zinātnes politikas veidotājiem par Paplašināšanās pasākumu efektivitāti

Divpadsmit progresīvu Austrumeiropas pētniecisko institūciju apvienība Alliance4Life (A4L), kā sastāvā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) darbojas kopš 2018. gada, publicējusi dokumentu par Eiropas Savienības (ES) īstenoto Paplašināšanās pasākumu efektivitāti. Dokuments sniedz vērtīgas atziņas un ieteikumus, ko A4L partneri guvuši, īstenojot Paplašināšanas reģiona valstīm pieejamās ES apakšprogrammas – Twinning, Teaming un ERAChair. Balstoties uz pieredzi šo programmu ieviešanā, analizēta to ietekme, izaicinājumi un ilgtspēja nacionālā un ES līmenī.

Dokuments izstrādāts, lai piedāvātu ieteikumus ES zinātnes politikas veidotājiem, pilnveidojot jauno ES pētniecības programmu “Apvārsnis Eiropa” (2025. -2027.). A4L priekšlikumu mērķis ir uzlabot Austrum- un Centrāleiropas valstu sniegumu ar dzīvības zinātņu pētniecības un inovāciju saistītās jomās, tādējādi mazinot atšķirības starp dažādām ES valstīm.

A4L izstrādātie ieteikumi balstās uz apvienības dalībnieku pieredzi īstenojot Paplašināšanās reģiona valstīm pieejamās ES apakšprogrammas –  Twinning, Teaming un ERAChair. Pateicoties dalībai minētājās programmās ir paplašinājusies to dalībnieku zinātniskā sadarbība, uzlabojušās projektu pieteikumu rakstīšanas prasmes , palielinājusies administratīvā kapacitāte, kā arī pētnieku mobilitāte un institūciju spēja piesaistīt atzītus ārvalstu zinātniekus. Tomēr A4L dalībnieki uzskata, ka Paplašināšanās projektos lielāka resursu daļa būtu jāatvēl tieši pētniecības aktivitātēm, nevis tīklošanās un administratīvās kapacitātes uzlabošanas pasākumiem.

A4L ierosina esošās paradigmas maiņu – no atbalsta uz stiprināšanu, uzsverot nepieciešamību pašām Paplašināšanās reģionu valstu pētniecības organizācijām kļūt par pētniecības un inovācijas līderēm. Tas ietvertu programmu izveidi tiešam pētniecības un inovāciju aktivitāšu atbalstam, kā arī esošo Izcilības centru atzīšanu.

Dokumentā uzsvērta arī ES un dalībvalstu valdību koordinētas rīcības nepieciešamība, saskaņojot  pētniecības un inovācijas atbalsta aktivitātes. A4L ierosina veikt stratēģisku koordināciju jaunu izcilības centru izveidē, nodrošinot to ilgtspējību un iesaistot esošos izcilības centrus ES pētniecības politikas izstrādes procesos.

A4L aicina uzlabot projektu uzsaukumu koordināciju un sinerģiju izmantošanas iespējas starp dažādiem atbalsta mehānismiem. Lai samazinātu administratīvo slogu, A4L ierosina optimizēt projektu pieteikumu procesu un sinhronizēt uzsaukumu plānošanu. Tāpat arī tiek ierosināts izveidot “Izcilības prakses zīmi” (Seal of Excellence Community of Practice), tādējādi veicinot informācijas apmaiņu un dalīšanos ar labajiem prakses piemēriem.

Dokumentā akcentēta nepieciešamība paātrināt būtiskas izmaiņas valsts, reģionālā un institucionālā līmenī. A4L rosina pēc iespējas ātrāk veikt pētniecības un inovācijas reformas valsts līmenī – izveidojot mūsdienīgus pētnieku karjeras ceļa modeļus, veicināt starptautiski atvērtas darba vides izveidošanu, veikt mērķtiecīgus infrastruktūras ieguldījumus, atbalstīt izcilu pētniecību, veicināt esošo izcilības centru popularizēšanu un risināt administratīvās kapacitātes jautājumus.

Izstrādātais dokuments sniedz vērtīgas atziņas un ieteikumus politikas veidotājiem, lai uzlabotu Paplašināšanās pasākumu efektivitāti un ilgtspējību dzīvības zinātņu jomā. A4L uzskata, ka, stiprinot Paplašināšanās reģionu zinātniskās institūcijas, uzlabojot ES un valstu valdību aktivitāšu koordināciju, veicinot sinerģijas un īstenojot stratēģiskas pārmaiņas, izdosies samazināt ES snieguma atšķirības pētniecības un inovācijas jomās, un izveidot efektīvāku un konkurētspējīgāku Eiropas Pētniecības telpu.

Iepazīties ar dokumentu (šeit)!

Par Alliance4Life

Aliance4Life dalībinstitūciju mērķis ir palīdzēt samazināt pastāvošās atšķirības pētniecības un inovācijas jomās starp dažādām ES valstīm, uzlabojot pētniecības institūciju pārvaldības sistēmu un korporatīvo kultūru. Alliance4Life apvieno 13 progresīvas vadošās Centrālās un Austrumeiropas zinātniskās institūcijas, kuru kopējā misija ir stiprināt visas Eiropas zinātnisko izcilību, uzlabot zinātnisko sniegumu un pienesumu Eiropas iedzīvotāju veselības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā.

Uzziniet vairāk par Alliance4Life (šeit)!