Ievēlēta jaunā OSI Zinātniskā padome

30. novembrī Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieku pilnsapulce ievēlēja jauno OSI Zinātniskās padomes (ZP) sastāvu. Vēlēšanās piedalījās 90 jeb 86% pilnsapulces dalībnieku. Uz nākamajiem četriem gadiem Zinātniskajā padomē ievēlēti:

Prof. Dr. chem. Aigars Jirgensons, prof. Dr. chem. Edgars Sūna, prof. Dr. chem. Kristaps Jaudzems, Dr. chem. Osvalds Pugovičs, Dr. chem. Pāvels Arsenjans, Dr. chem. Gints Šmits, prof. Dr. pharm. Maija Dambrova, Dr. chem. Jānis Veliks, Dr. chem. Aiva Plotniece, Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs, asoc. prof. Dr. chem. Raivis Žalubovskis, Dr. chem. Vita Ozola, Dr. chem. Ilga Mutule, Dr. pharm. Edgars Liepiņš, Dr. chem. Liene Grigorjeva.

Pamatojoties uz Dr. chem. Osvalda Pugoviča un prof. Dr. chem. Aigara Jirgensona iesniegumiem par ZP locekļu mandātu nolikšanu uz laiku līdz direktora un direktora vietnieka amata pilnvaru termiņa beigām un saskaņā ar OSI ZP un ZP vēlēšanu nolikumu, viņu vietā uz šo laiku ZP sastāvā tiek iecelti Dr. chem. Kārlis Pajuste un Dr. med. Līga Zvejniece.

Pirmā jaunā sasaukuma ZP sēde notiks 2022. gada 19. decembrī.

ZP kompetencē ietilpst:

 • lēmumi par OSI reorganizāciju vai likvidāciju
 • OSI nolikuma un budžeta apstiprināšana
 • lēmumi par OSI kapitālsabiedrību dibināšanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu kā arī lēmumi par dalību biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās
 • OSI zinātniskās darbības galveno virzienu apstiprināšana OSI dibinātāja izraudzītajā zinātnisko pētījumu nozarē
 • direktora ievēlēšana un zinātniskās darbības vadības amatpersonu apstiprināšana
 • personu ievēlēšana akadēmiskajos amatos
 • jautājumu ierosināšana un izlemšana par vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā asistenta atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām
 • iekšējo zinātnisko konkursu un motivācijas shēmu nolikumu apstiprināšana;
 • OSI ZP sekretāra apstiprināšana
 • izvirzīšana apbalvojumiem
 • OSI zinātnisko projektu rezultātu un starprezultātu izvērtēšana
 • OSI konsultatīvo padomju nolikumu un sastāva apstiprināšana
 • ZP priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšana un lēmuma pieņemšana par atstādināšanu no amata.