Grantu konkurss doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem  

Latvijas Universitāte izsludina 2. kārtu atklātam grantu konkursam doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem ar mērķi nodrošināt atalgojumu Latvijas Universitātes doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē vai sadarbības partnera organizācijās. Uz grantu izsludinātajā konkursā var pretendēt doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš ir autors vai līdzautors ar promocijas darba tēmu saistītām publicētām vai pieņemtām publicēšanai pilna teksta publikācijām; doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš ir gatavs promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai zinātniskā doktora grāda ieguvei un aizstāvēt to līdz 2023. gada 31. oktobrim; kā arī doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš vismaz 30 procentus no pilna darba laika vismaz pusgada garumā piedalās zinātniski pētnieciskajā projektā pētnieka amatā Universitātē vai sadarbības partnera institūcijā (Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”; Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā; Latvijas Organiskās sintēzes institūtā; VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”; VSIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”; Banku augstskolā vai Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā) vai saņem bāzes finansējumu pētniecībai 30 procentus no pilna darba laika. Paredzēts, ka doktorants vai zinātniskā grāda pretendents kā granta saņēmējs projekta laikā būs darba tiesiskajās attiecībās ar Latvijas Universitāti vai sadarbības partneri un pretendēs uz finansiālu atbalstu 12 mēnešu periodā 50 procentu apmērā no pilnas darba slodzes. Granta apjoms sastāda 1000 EUR bruto par 50 procentu darba slodzi. Granta saņēmējam ir jābūt nodarbinātam citā pētniecības projektā vismaz 30 procentu apmērā no pilnas darba slodzes. Iesniedzamie dokumenti:
  1. Pieteikuma veidlapu doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu grantu konkursam (1.pielikums);
  2. Veidlapu ar promocijas darbā paveiktais un plānotais ar laika grafiku ceturkšņos granta saņemšanas periodā (2.pielikums);
  3. Konkursa pieteikuma vērtēšanas veidlapa (3.pielikums);
  4. Publikāciju saraksts, norādot datubāzi un pievienojot publikāciju pilna teksta kopijas. Gadījumā, ja publikācija nav publicēta, bet ir pieņemta publicēšanai, norāda izdevniecību, pievienojot izdevēja apliecinājumu par tās pieņemšanu publicēšanai un pievienojot publikācijas pilna teksta kopiju;
  5. Promocijas darba manuskriptu;
  6. Doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta vadīto studentu studiju pētniecisko darbu saraksts;
  7. Fakultātes dekāna elektroniski vai fiziski parakstīts apliecinājums par doktorantu vai zinātniskā grāda pretendentu kā esošo vai potenciālo docētāju Universitātē, norādot docējamos studiju kursus;
  8. Fakultātes dekāna vai sadarbības partnera elektroniski vai fiziski parakstīts apliecinājums par doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta dalību citā pētnieciskā projektā vismaz 30 procentus no pilna darba laika;
  9. Izziņa par pabeigtu doktora studiju programmu (to iesniedz tikai zinātniskā grāda pretendents).
Grantu konkursa nolikums pieejams šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/studiju-programmas/doktorantura/. Pieteikumu konkursam atbilstoši nolikuma prasībām pretendents iesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi: sam822doktorantura@lu.lv. Konkursa pieteikumu reģistrācija tiek uzsākta ar šī sludinājuma publicēšanas brīdi un ir atvērta piecpadsmit dienas līdz 2022. gada 18. janvārim. Lēmumu par granta piešķiršanu plānots pieņemt līdz 2022. gada 21. februārim. Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006). Latvijas Universitātes izsludinātajā pirmajā atklātajā grantu konkursā doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem grantu ieguvis 41 konkursa dalībnieks. Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt 10 ārvalstu docētājus. Pašlaik notiek arī darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka Latvijas Universitātes doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei. Informāciju sagatavojusi: Kitija Balcare, Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas komunikācijas vadītāja. Mob. tālr.: (+371) 29683396 | E-pasts: kitija.balcare@lu.lv