Jaunumi

Sveicam RTU bakalaura un maģistra grāda ieguvējus

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte šī gada jūlijā organizēja noslēguma darbu aizstāvēšanu. Abi institūtā izstrādātie noslēguma darbi saņēma visaugstāko novērtējumu.

Maģistra grādu ieguva Georgijs Stakanovs “(-)-β-Kariofilēna modificēšanas iespēju izpēteElektroķīmiska” (vad. Dr. Dace Rasiņa)

Bakalaura grādu ieguva Artūrs  Sperga “Nitroalkēnu pielietojums Korija-Čaikovska reakcijā ar fluormetilsulfonija sāļiem” (vad. Dr. Jānis Veliks)

Sveicam grāda ieguvējus un novēlam neapstāties pie sasniegtā!

Fokusā molekulāro mehānismu pētījumi

Magnetic Latvia | Labs of Latvia lasāma intervija ar Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas komandu – prof. Maija Dambrova, vadošais pētnieks Dr. Jānis Kūka, OSI asistente, RSU doktorante Melita Vidējā – par pētījumiem trimetilamīna N-oksīda kā marķiera izmantošanu neveselīgas diētas un kardiometabolo risku novērtēšanā.

Interviju lasi Labs of Latvia tīmekļvietnē !

veselibas molekularie risinajumi

Publicitātes foto

Pētījumi tiek veikti Latvijas Zinātnes Padomes finansētā projekta Nr. Izp-2018/1-0081 “Trimetilamīna N-oksīds kā marķieris neveselīgai diētai un kardiometabolajiem riskiem” ietvaros. Projekts uzsākts 2018. gadā, projekta finansējums paredzēts 3 gadiem.

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā viesojas Valsts prezidents Egils Levits

29.06.2020. Latvijas Organiskās sintēzes institūtu (OSI) apmeklēja Valsts prezidents Egils Levits. Augsti novērtējot prezidenta līdzšinējo ieguldījumu zinātnes attīstībā OSI Zinātniskā padome prezidentam pasniedza OSI augstāko apbalvojumu – institūta dibinātāja Solomona Hillera medaļu.

Vizītes laikā prezidents apskatīja Liela apjoma sintēzes laboratoriju, Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratoriju, Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratoriju un Fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju. Tāpat arī E. Levits tikās ar OSI administrāciju un Zinātnes padomes vadību, lai pārrunātu neatkarīgo institūciju vietu Latvijas zinātnes sistēmā, atbalstu Latvijas izcilākajiem zinātniekiem, Covid-19 valsts pētījuma programmu un zinātnes finansējuma sistēmu Latvijā.

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas Organiskās sintēzes institūtā

Augsti cienījamie zinātnieki!

Organiskās sintēzes institūta saime!

Jūtos ļoti pagodināts šodien savām acīm redzēt to, kā cilvēces jaunākie atklājumi un zināšanas pārtop sabiedrībai Latvijā un visā pasaulē nepieciešamos produktos. Jūs esat Latvijas zinātniskā elite, un institūtā radītās inovācijas organiskās sintēzes jomā šobrīd mums ir vajadzīgākas nekā jebkad agrāk.

Pasauli ir satricinājusi un, iespējams, uz visiem laikiem mainījusi Covid-19 krīze. Pasaule būs citādāka pēc šīs krīzes. Mums ir izdevies pārvarēt pirmās grūtības un tagad, šajā vasarā, būt labākā situācijā nekā lielā daļā citu valstu, jo rīkojāmies atbilstoši zinātnieku ieteikumiem. Nepaļāvāmies nedz panikai, nedz arī ignorancei, bet tieši zinātnieku ieteikumiem, un, kā redzams, rezultāts ir tāds, ka zinātnei ir jātic. Tomēr vīruss vēl nav uzvarēts, un mēs, Latvijas sabiedrība, arī turpmāk paļausimies uz mūsu zinātniekiem.

Kopā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Cietvielu fizikas institūtu, Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti Latvijas Organiskās sintēzes institūts ir iesniedzis Valsts pētījumu programmas projekta pieteikumu “Jauni ārstniecības un profilakses līdzekļi koronavīrusu un to izraisīto infekciju seku mazināšanai”. Ja pieteikums tiks atbalstīts, projekta laikā tiks izveidota unikāla testēšanas platforma jaunu un pārprofilētu zāļu vielu efektivitātes novērtēšanai pret SARS-CoV-2 vīrusu. Šādi risinājumi mums Latvijā, bet arī visā pasaulē šobrīd ir ļoti vajadzīgi, un es ceru, ka izdosies rast atbalstu šim un citiem sabiedrībai tik vajadzīgiem pētījumiem.

Dārgie draugi, kolēģi!

Darbs zinātnē nav viegls. Kaut plašākai publikai bieži ir redzami spoži rezultāti, pārsteidzošas inovācijas, aiz tā slēpjas garas darba stundas, dienas un gadi rūpīga un nogurdinoša darba, bieži – bez rezultāta, it sevišķi fundamentālajā zinātnē. Mēs nezinām, kas no tā iznāks, bet bieži iznāk kaut kas ļoti jēdzīgs, kaut kas revolucionārs, kaut kas inovatīvs. Tādēļ es gribu izmantot šo izdevību uzsvērt arī fundamentālās zinātnes nozīmi tās vispārīgā popularizēšanā un zinātnes politikā. Jūsu darbs, godātie Latvijas Organiskās sintēzes institūta pārstāvji, tiek pamanīts un augsti novērtēts! Par jums tiek domāts, par jums tiek runāts, uzverot jūsu sasniegumus, panākumus un pašaizliedzīgo darbu, un no savas puses es darīšu visu iespējamo, lai atbalstītu finansējuma palielinājumu zinātnei, jo tas ir mūsu nākotnes jautājums. Jūsu panākumi ir visas mūsu valsts panākumi. Tie ne tikai ceļ valsts prestižu, bet arī dod nopietnu ieguldījumu mūsu valsts ekonomikai. Mēs vēlamies dzīvot zināšanu sabiedrībā, faktiski mums nav citas alternatīvas, mēs vēlamies dzīvot pārticībā un vēlamies panākt to ar jūsu un citu izcilu zinātnieku palīdzību.

Raksturīgs piemērs gadiem ilgam darbam un spožam rezultātam ir nesen izstrādātais zāļvielas kandidāts sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai. Tas varēs glābt dzīvības. Pagājušajā gadā pētījums noslēdzās ar iedvesmojošu rezultātu. Tagad ar nepacietību varam gaidīt ziņas par pirmā zāļvielas kandidāta tālāko attīstību.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts ir zīmols Eiropas līmenī. Jūsu darbs tiek augsti novērtēts starptautiski. Latvijas Organiskās sintēzes institūta panākumi Eiropas Komisijas ietvarprogrammu projektos un sadarbībā gan ar pašmāju, gan ārvalstu industrijas pārstāvjiem parāda jūsu konkurētspēju, izdomu un pētījumu aktualitāti Eiropā un pasaules līmenī.

Šodien es ar pateicību un dziļu cieņu pateicos jums par jūsu darbu valsts labā! Zinātne ir viena no valsts un manas prezidentūras prioritātēm. Mēs augsti novērtējam jūsu devumu sabiedrībai un mūsu kopējai nākotnei.

Novēlu arī turpmāk radošus panākumus, dižus atklājumus un, protams, zinātnisku izcilību!

Informācija sagatavota izmantojot Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietni.

Pasākuma foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Sveicam bakalaura un maģistra grāda ieguvējus

Šī gada jūnijā, neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, Latvijas Universitāte (LU) attālināti organizēja noslēguma darbu aizstāvēšanu. Institūtā izstrādāti 11 LU noslēguma darbi. Visi izstrādātie darbu saņēma augstu vērtējumu.

Maģistra grādu ieguva:

 • Madara Dārziņa “Elektroķīmiska α,β–nepiesātinātu esteru iegūšana no 2-(hidroksimetil)furāna atvasinājumiem” (vad. prof. Aigars Jirgensons)
 • Toms Izmailovs “Katjona-π mijiedarbību ietekme uz luminoforu optiskajām īpašībām” (vad. prof. Edgars Sūna)
 • Kristīne Kitoka “Amiloīda-beta 42 peptīda agregācijas pētījumi ar 19F KMR spektroskopiju” (vad. prof. Kristaps Jaudzems)
 • Agnija Kivrāne “LC–MS–MS metodes izstrāde četru pirmās izvēles prettuberkulozes zāļu vielu un to galveno metabolītu noteikšanai cilvēka asins plazmā” (vad. Dr. chem. Solveiga Grīnberga)
 • Jana Petkus “Jaunu N-heterotriangulēnu ligandu sintēze Grinjāra un Sonogaširas reakcijās un to izmantošana metālorganisko ietvaru iegūšanā” (vad. Kirils Šubins)
 • Linda Pudnika “α,β–Nepiesātināto arilsulfonamīdu sintēze” (vad. Dr. chem. Aiga Grandāne)
 • Rimants Žogota “Jaunu rezistences brīvu aminoglikozīdu grupas antibiotiku sintēze” (vad. Dr. chem. Dmitrijs Lubriks)

Bakalaura grādu ieguva:

 • Renata Ahmetšina “Gunilaktāmu totālās sintēzes izstrāde” (Dr.chem. Andrejs Pelšs, Dr. chem. Kirils Šubins)
 • Aleksandrs Čižikovs “Kobalta katalizēta C(sp2)-H saites karbonilēšana” (vad. Mg.chem. Tomass L. Lukaševičs)
 • Ksenija Korotkaja “Amfifīli heterocikliskie savienojumi kā sintētisko lipīdu analogi DNS transfekcijai: iegūšana un izvērtējums” (vad. Mg.chem. Anda Sīpola)
 • Artūrs  Mazarevičs “Ilgstošas fosforescences dizains karbazola atvasinājumos” (vad. Mg.chem. Kaspars Leduskrasts)

Sveicam grāda ieguvējus un novēlam neapstāties pie sasniegtā!

Sveicam jauno Dr. chem. Lindu Kinēnu

18.05.2020. mūsu kolēģe Linda Kinēna (Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija) Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu.

Linda Kinēna “Aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai”
(vadītāja Dr. chem. Vita Ozola).

Linda_Kinena_18.05.2020

Foto no personīgā arhīva

Sirsnīgi sveicam!

Tiešsaistē ar zinātnieku: Saruna par antibiotikām

07.05.2020. Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītājs profesors Edgars Sūna piedalījās Latvijas Jauno zinātnieku apvienības rīkotajā videosarunā “Tiešsaistē ar zinātnieku“.

Tajā prof. Edgars Sūna populārzinātniskā veidā stāstīja par antibiotiku atklāšanu un attīstību, dažādām pieejām antibiotiku atklāšanā, kā arī Organiskās sintēzes institūta iesaisti jaunu antibiotiku izstrādē multirezistento baktēriju izraisītu slimību ārstēšanai.

Zāles pret COVID-19: esošā situācija un nākotnes perspektīvas

30. martā (2020) portālā ir.lv Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošie pētnieki – Kristaps Jaudzems, Aigars Jirgensons, Edgars Sūna un direktors Osvalds Pugovičs pauda viedokli par iespējām vīrusa SARS-CoV-2 izraisītās slimības Covid-19 ārstēšanai.

Zinātnieki visā pasaulē ir pievērsušies plašiem pētījumiem par vīrusa izcelsmi, tā pārneses un vairošanās mehānismiem un patogenitāti. Uzsākts darbs pie vakcīnu un ārstniecības līdzekļu izstrādes. Optimistiskākās prognozes liecina, ka vakcīna varētu būt pieejama vien pēc gada, taču paredzams, ka tās saražošana plašam patēriņam, izplatīšana, kā arī imunizācijas programmas realizēšana radīs vismaz tikpat lielus izaicinājumus kā sākotnējā izveide.

Institūta pārstāvji uzskata, ka alternatīvs ceļš, kas īsā laikā ļautu nonākt pie iedarbīga ārstniecības līdzekļa pret Covid-19, ir esošo zāļu pārprofilēšana. Šī pieeja ļautu ievērojami samazināt klīnisko pētījumu (pārbaužu) ilgumu, kā arī atvieglotu zāļu reģistrāciju.

Ņemot vērā to, ka Latvijā ir attīstīta farmācijas industrija un pētniecība, kā arī uzkrāta pieredze patentbrīvo preparātu attīstīšanā, institūta pārstāvji ierosināja diskusiju par to, vai šis nav īstais brīdis mūsu lielākajiem nozares uzņēmumiem uzsākt izpēti par Covid-19 eksperimentālo zāļu ražošanu.

Lasīt rakstu!

Bez izglītotiem cilvēkiem mēs izrāvienu neiegūsim

17. martā (2020) portālā nra.lv publicēta intervija ar OSI direktoru Osvaldu Pugoviču par zinātnisko institūciju starptautisko novērtēšanu, finansējumu zinātnei un Izglītības un zinātnes ministrijas rosināto augstākās izglītības iekšējās pārvaldības sistēmas maiņu.

Ieskatam

Runājot par aktuālo zinātnes finansējumu, OSI direktors nra.lv saka:

Zinātniskajām institūcijām valsts piešķirtais bāzes finansējums palicis tādā pašā līmenī, kāds tas bija pērn. Summa, ko bāzes finansējuma veidā piešķir IZM, veido tikai 16% no mūsu kopējā budžeta, līdz ar to ļoti jāpiestrādā pie citiem avotiem. To arī darām.
(..)
Finansējuma kopumā zinātnei ir par maz. It īpaši kas attiecas uz valsts pētījuma programmām. Jo, lai mēs būtu konkurētspējīgāki, vajadzētu šo sadaļu stiprināt. Uzaudzēt zināmus muskuļus, tā teikt.

Salīdzinot OSI sniegumu ar iepriekšējo zinātnes izvērtēšanas periodu, O. Pugovičs norāda, ka uzlabojumi publikāciju skaita un kvalitātes palielināšanās ziņā nenoliedzami ir notikuši, taču apšauba, ka tas ir noticis tikai starptautiskā izvērtējuma dēļ. O. Pugovičs saka:

Par to, kādas izmaiņas ir notikušas, var pārliecināties, apskatot OSI zinātnieku publikāciju skaitu, kas tapušas sadarbībā ar citiem partneriem. Ja pirms septiņiem gadiem tādu bija 23%, tad pērn tie bija 49%. Tas nav noticis tāpat vien, bet sadarbības projektu ietvaros. It īpaši plaša šī sadarbība bija ENABLE projektā, kurā piedalījās vairāk nekā 30 valstu, tostarp Latvija – ar mērķi izveidot jaunas antibiotikas, ņemot vērā to, ka arvien lielāka kļūst rezistence pret tām. Sanākot kopā dažādām organizācijām, radās šis konsorcijs, un šobrīd projekts ir zāļu kandidātvielas izstrādes fāzē.

Tāpat EU-OPENSCREEN, kas ir zinātniskās infrastruktūras platforma un strādā visā Eiropā. OSI Baltijas valstīs ir vienīgā zinātniskā institūcija, kas darbojas šajā platformā. Tā atkal ir jauna iespēja sadarboties ar citiem, tostarp gūt jaunus finansējuma avotus.

Lasīt visu interviju.