Publikācijas » Search Results » 1977

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
81*Lukevits E.Ya.; Lapina T.V.; Liepin'sh E.E.; Segal I.D. Hydrosilylation of 2-vinylquinoline. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(7), 778-781.      

82*Stradyn' Ya.P.; Kadysh V.P.; Baider L.M.; Lavrinovich E.S.; Fridmanis Yu.E. Polarographic reduction of 2-(4-pyridyl)indane-1,3-diones in dimethylformamide. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(8), 883-888.      

83*Tandura S.N.; Pestunovich V.A.; Voronkov M.G.; Zelchan G.I.; Solomennikova I.I.; Lukevits E.Ya. 1H, 13C, and 29Si NMR spectra of 1-methylazasilatrane. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(8), 854-855.      

84Nasirov S.M.; Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T.; Khasanov T.Kh.; Saidkhodzhaev A.I.; Nikonov G.K. The crystal structure of gummosin. Chem Nat Compd 1977, 12(5), 589-590.      

85*Mishnev A.F.; Bleidelis Ya.Ya.; Geita L.S. Molecular and crystal structures of spiro[1,3-indanedione-2,3′-(2′-phenyl)-1′-azirine] and its chemical properties. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(9), 982-985.      

86*Mishnev A.F.; Shvets A.E.; Bleidelis Ya.Ya.; Dubur G.Ya.; Sausin' A.e.; Lusis V.K. Molecular and crystal structures and chemical properties of 2,6-dim ethyl-4-phenyl-3,5-diethoxycarbonyl-1, 4-dihydropyridine. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(9), 991-995.      

87*Nesmeyanov A.N.; Struchkov Yu.T.; Sedova N.N.; Andrianov V.G.; Volgin Yu.V.; Sazonova V.A. On the structure and properties of 2-copper-1-(dimethylaminomethyl)ferrocene. J. Organomet. Chem. 1977, 137(2), 217-221.      

88*Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T.; Setkina V.N.; Zhakaeva A.Zh.; Zdanovitch V.I. The structure of the complexes of dimethylsulphonium cyclopentadienylide with chromium and molybdenum carbonyls. Effect of π-coordination to the metal on the properties of the ylide ligand. J. Organomet. Chem. 1977, 140(2), 169-175.      

Patenti un patentu pieteikumi
89Hillers Solomons; Duburs Gunars; Tirzits Gunars; Uldrikis Janis; Kozlov Ernest; Jakovlev Viktor; Ivanova Raisa; Bogoslovsky Nikita; Abramova Zanna. Stabilisation of oils, fats and vitamin comp.-with antioxidant(1,4)-dihydro-pyridine derivatives. DE2534744, 24.02.1977.      

90Hillers Solomons; Duburs Gunars; Uldrikis Janis; Tirzits Gunars; Valdmans Andrejs; Zakharchenko Ivans; Spruz Yazey; Ronis Vitalijs; Makarovs Aleksandrs. Improvements in or relating to the stabilization of carotene. DE2036403, 30.06.1977.      

Rezultātu skaits lapā