Publikācijas » Search Results » 1981

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
71Maiskii A.I.; Klusha V.E.; Vedernikova N.N.; Muzenieze R.K.; Svirskis S.V.; Lakin V.V.; Yukhananov R.Yu.; Bobrova I.V. Enkephalins and gastrin fragments: are there different mechanisms of analgesia?. Bull Exp Biol Med 1981, 91(4), 493-495.      

72*Gavar R.A.; Stradyn' Ya.P.; Fleisher M.B.; Kadysh V.P.; Slavinskaya V.A. Electrochemical reduction of cyanofurans and the possibility of the formation of radical-anions in this reaction. Theor Exp Chem 1981, 16(3), 267-270.      

73*Bomika Z.A.; Pelcher Yu.E.; Krauze A.A.; Gol'dberg Yu.Sh.; Dubur G.Ya. Bromination of δ-keto amides. Chem. Heterocycl. Compd. 1981, 17(6), 575-580.      

74Lindeman S.V.; Andrianov V.G.; Kravcheni S.G.; Potapov V.M.; Potekhin K.A.; Struchkov Yu.T. Crystal and molecular structures of the two crystalline modifications of N-salicylidene-pentafluoroaniline. J Struct Chem 1981, 22(4), 578-585.      

75*Tirzit G.D.; Byteva I.M.; Salokhiddinov K.I.; Gurinovich G.P.; Dubur G.Ya. 1,4-Dihydropyridine derivatives as deactivators of singlet oxygen. Chem. Heterocycl. Compd. 1981, 17(7), 682-684.      

76*ChizhevskY I.T.; Koridze A.A.; Bakhmutov V.I.; Kolobova N.E.; Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T. Norbornadiene complexes of transition metals. IV. Conformational analysis of diastereomeric {2-(α-hydroxyethyl)-norbornadiene} acetylacetonatorhodium complexes and molecular structure of the high melting isomer of [Rh {η4-C7H7CH(OH)Me}(acac)]. J. Organomet. Chem. 1981, 215(3), 403-414.      

77*Liepin'sh E.E.; Kalvin'sh I.Ya.; Trapentsier P.T. 15N chemical shifts of 2-substituted aziridines. Chem. Heterocycl. Compd. 1981, 17(9), 919-920.      

78*Stolbova T.V.; Klimenko S.K.; Shcherbakov A.A.; Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T.; Kharchenko V.G. Interconversions, reactivities, and structures of isomeric hydrothiochromenes. Chem. Heterocycl. Compd. 1981, 17(10), 1002-1006.      

79*Eremeev A.V.; El'kinson R.S.; Liepin'sh E.E. Reactions of 2,2-dimethyl-3-phenylazirine with hydrazino and amino alcohols. Chem. Heterocycl. Compd. 1981, 17(10), 1021-1025.      

80*Kolobova N.E.; Skripkin V.V.; Rozantseva T.V.; Struchkov Yu.T.; Aleksandrov G.G.; Andrianov V.G. σπ-rearrangement of the acetylene ligand on protonation of Cp(CO)3WCCPh. The crystal structure of [n2-(n5-cyclopentadienyl)(tricarbonyl)(n1-phenylethynyl)-tungsten -(n5-cyclopentadienyl)(carbonyl)-(n2-phenylacetylene)tungsten] tetrafluoroborate. J. Organomet. Chem. 1981, 218(3), 351-359.      

Rezultātu skaits lapā