Publikācijas » Search Results » 2017

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
21Paramonova N.; Sjakste T.; Trampiņa I.; Sjakste N. PSMA6 gene poly(dA:dT) tract genetic variations are associated with autoimmunity-related pathologies in Latvians. 75th Conference of the University of Latvia, Riga, 2017; 80.      

22Leonova E.; Sjakste N. DNA lesions in healthy subjects: a literature review. 75th Conference of the University of Latvia, Riga, 2017; 79.      

Disertācijas
23Sokolovs I. (Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana. ķīmijas doktora zinātniskais grāds organiskajā ķīmijā (Dr. chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

24Vasiljeva Jelena. Selēna halogenīdi kā jaunu heterociklisku savienojumu iegūšanas avots. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

25Spura J. Furil(tienil)silāna un –germāna atvasinājumu sintēze, struktūra, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

26Ruciņš M. Farmakoforas grupas saturošu 1,4- dihidropiridīna atvasinājumu dizains un to farmakoloģiskās darbības spektra noteikšana. Promocijas darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. pharm.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
27Sapijanskaite B.; Mickeviciene K.; *Kantminiene K.; Belyakov S.; Mickevicius V. Synthesis and Heterocyclization of 1-Aryl-2-methyl-4-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylates. J. Heterocycl. Chem. 2017, 54(5), 2605-2613.      

28Nguyen T.T.; Grigorjeva L.; *Daugulis O. Aminoquinoline-directed, cobalt-catalyzed carbonylation of sulfonamide sp2 C-H bonds. Chem. Commun. 2017, 53(37), 5136-5138.      

29*Velena A.; Zarkovic N.; Kluša V.; Klimaviciusa L.; Pupure J.; Vigante B.; Duburs G. 1,4-dihydropyridines as tools for mitochondrial medicine against oxidative stress and associated metabolic disorders. Curr. Org. Chem. 2017, 21(20), 2030-2043.      

30*Mishnev A.; Mengots A.; Turks M. Crystal structure of 3,6,6-trimethyl-4-oxo-1-(pyridin-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-1 H-indazol-7-aminium chloride and its monohydrate. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 2017, 73, 1931-1936.      

Rezultātu skaits lapā