Publikācijas » Search Results » 2012

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
21Kalniņš T.; Sūna E.; Shubin K. Jaunu asimetrisko organokatalizatoru dizains. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 184.      

22Jaunmuktāns J.; Loļa D. Lizīna atvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli 2012: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 183.      

23Janičevs A.; Fundamenskis V.; Fleišers M. Pseidotiohidantoīnskābes struktūra: rentgenstruktūranalīzes un kvantu ķīmijas pētījums. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012.      

24Grandāne A.; Žalubovskis R. 1,2-Benzoksatīn-2,2-dioksīda anti- un syn-1,2,3-triazolilatvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 180.      

25Katkevičs M. K.Briņģis, M.Katkevičs (zinātniskais vadītājs) Karbazolu sintēze no joddiarilamīniem homolītiskās aromātiskās aizvietošanās reakcijās . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 175.      

26Bobiļeva O.; Loža E. 6-Okso-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonskābes atvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 174.      

27Bisenieks I.; Brūvere I. Nesimetriskas struktūras 1,4-dihidropiridīnu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 172.      

28Петухов В.И.; Баумане Л.Х.; Дмитриев Е.В.; Рестэ Е.Д.; Звагуле Т.Я.; Романова М.А.; Шушкевич Н.И.; Адаменко А.Н.; Скавронский С.В.; Щуков А.Н. Биодоступность оксида азота: связь с дефицитом железа = Bioavailability of nitric oxide: connection with iron deficiency. Труды ХХ Международной конференции и дискуссионного научного клуба Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии, = New Information Technology in Medicine, Pharmacology, Biology and Ecology (IT + M&E); 5-15 June: Ялта-Гурзуф, Крым, Украина, 2012; 196.      

29Zariņš A.; Ķizāne G.; Supe A.; Baumane L.; Bērziņš A.; Rašmane Dz.; Šteins I. Termiskās apstrādes ietekme uz litija ortosilikāta radiācijas stabilitāti un radiolīzi gaisa atmosfērā = Influence of thermal threatment on radiation stability and radiolysis on nanopowders of lithium orthosilicate in air atmosphere. Tēzes = Abstracts , Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 28. zin. konference = Institute of Solid State Physics University 28th Scientific Conference ; 10.febr.: Rīga, Latvija , 2012; 43.      

30Слуквин А.М.; Ус В.В.; Гончарова Р.И.; Duburs G.; Bisenieks E. Биотехнология получения посадочного материала длиннопалого рака (Astacus Leptodactylus Esch.) на базе прудового комплекса рыбоводных хозяйств. Х Съезд Белорусского общества генетиков и селекционеров. Программа Международной научной конференции, Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы ; 8-11 октября: Минск (Беларусь), 2012; 12.      

Rezultātu skaits lapā