Publikācijas » Search Results » 2009 » Citas publikācijas » Drukāšanas versija (formatēta)

Citas publikācijas
Siliņa K.; Beļskis V.; Beļakovs S.; Ašaks J.; Peča L.; Zaruma D. Crystal structure of trinuclear complex of itterbium (III) 8-hydroxyquinolinate [Yb3(C9H6NO)8.(CH3COO)].3CHCl3 = Iterbija (III) 8-oksihinolināta trīskodolu kompleksa [Yb3(C9H6NO)8.(CH3COO)].3CHCl3 kristāliskā uzbūve. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2009, Sēj.20. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 64-73.      

Jaudzems K.; Zhulyenkov D.; Liepinsh E. R3H domain complexes with mononucleotides = Domēna R3H kompleksi ar mononukleotīdiem. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2009, Sēj.20. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 58-63.      

Bielskiene K.; Bagdoniene L.; Labeikyte D.; Juodka B.; Sjakste N. Analysis of proteins in tightly bound DNA-protein complexes from barley primary leaves. Biologija. 2009, 55(1-2), 7-13.      

Pizika G.; Ivanova J. Two-step one-pot synthesis of monosubstituted sulfamides (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 347.      

Simins Ē.; Ivanova J.; Pizika G. Saccharine - a convenient starting material for broad scope of derivatives (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 351.      

Zviedre I.; Belyakov S. Unusual complex anion in crystal structure of tetraaqua(dicitratoborate-O,O1,O11)strontium trihydrate (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 356.      

Paegle E. Synthesis of fused benzo[b]selenophenes (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 346.      

Krasikovs A. Copper-catalyzed amidation of indolyl halides: optimization of ligand structure (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 338.      

Goba I. Electrochemical and photochemical conversions of 4-monoalkyl-substituted 1,4-dihydropyridines (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 334.      

Bobileva O. ; Habarova O. Preparation and isomerization of E- and Z-3-quinolin-2-ylacrylonitriles (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 332.      

Andžāns Z. Hydrolysis of ethoxycarbonylmethyl-6-methylsulfanyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 330.      

Adlere I.; Grīnberga S. Synthesis of 4,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridines (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 329.      

Leja M.; Bērziņš J.; Doniņa S.; Emziņš Dz.; Enģele L.; Kojalo U.; Kudaba I.; Linē A.; Misiņš J.; Nakurte I.; Sīviņš A.; Sjakste N.; Sudraba A.; Utehina O.; Popovs S.; Zvirbule Ž. Diagnostikas metožu izstrāde ļaundabīgu audzēju riska faktoru noteikšanai, agrīnai audzēju un pirmsvēža stāvokļu diagnostikai, audzēju terapijas optimizēšanai. In Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošas slimības. 2009, 43-56.      

Dzintare M.; Baumane L.; Meirena D.; Gordjušina V.; Šaripova J.; Ļauberte L.; Sjakste N. Nanodimanti pazemina NO koncentrāciju dažādos audos žurkām ar lipopolisaharīdu izraisīta iekaisuma apstākļos = Nanodiamonds lower NO concentration in different tissues of rats during lipopolysaccharide-induced inflammation. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 94-105.      

Bagdoniene L.; Labeikyte D.; Kalviņš I.; Borutinskaite V.; Prokofjevs A.; Trapencieris P.; Juodka B.; Sjakste N. Rat serum carboxylesterase partly hydrolyses gamma-butyrobetaine esters . Arh. Hig. Rada Toksikol. 2009, 60, 147-156.      

Савина Н.В.; Никитченко Н.В.; Даливеля О.В.; Кужир Т.Д.; Бисениекс Э.; Дубур Г.; Гончарова Р.И. Дилудин и цереброкраст как биопротекторы в модельных тест-системах in vivo. Мутагенез и канцерогенез. 2009(7), 30-43.      

Fleisher M.; Stonkus V.; Liepiņa I.; Edolfa K.; Jansone D.; Leite L.; Lukevics E. Theoretical study of the ketonization reaction mechanism of acetic acid over SiO2 . 2009, 13th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry = ECSOC-13, 1-30 November(g005. Section G. Computational Chemistry), 1-5.      

Pontaga I.; Dzintare M.; Konrads A. Pusaudžu un jauniešu vecuma riteņbraucēju izturības spēju salīdzinājums = Comparison of Endurance in Adolescent and Young Road Cyclists. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 222-228.      

Pupure J.; Isajevs S.; Kratovska A.; Gordjušina V.; Taivans I.; Rumaks J.; Svirina D.; Vīksna L.; Kalviņš I.; Kluša V. Mildronāta protektīvie efekti azidotimidīna izraisītajā hepatotoksicitātē pelēm = Mildronate Protects from Azidothymidine-Induced Hepatotoxicity in Mice Liver. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 160-170.      

Vilšķērsts R.; Zvejniece L.; Strogova I.; Alijeva J.; Muceniece R.; Dambrova M.; Liepiņš E. Mildronāts samazina L-karnitīna koncentrāciju, bet neietekmē glikozes uzņemšanu un ar to saistīto gēnu ekspresiju peļu smadzenēs - Mildronate Decreases L-Carnitine Concentration, but Does Not Influence Glucose Uptake and Related Gene Expression in Mice Brain. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 106-116.      

Rumba-Rozenfelde I.; Trapiņa I.; Sokolovska J.; Sjakste N.; Sugoka O.; Sjakste T. Juvenīla artrīta riska asociācija ar 14q13.2 reģiona mikrosatelītu polimorfismu Latvijas populācijā = Association of Juvenile Idiopathic Arthritis with Microsatellite Polymorphism of the 14q13.2 Region in Latvian Population. Latvijas Universitātes Raksti 2009, Medicīna. 750 , 76-87.      

Chipens G.; Ievina N.; Kalviņš I. The germ of life and origin of gene precursors by oligonucleotide multiplication reactions = Dzīvības aizsākums un gēnu priekšteču izveidošanās oligonukleotīdu multiplikācijas reakcijās. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(3), 261-266.      

Kalviņš I.; Ābele E.; Golomba Ļ.; Šestakova I.; Jaschenko E.; Bridane V.; Beļakovs S. Synthesis, structure and cytotoxicity of 4-(1-phenyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)butyramide. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(3), 242-246.      

Chipens G.; Ievina N.; Kalviņš I. Hypothesis of molecular fossils of gene segments and the structure of rat beta-actin m-RNA gene. Latvian J. Chem. 2009(2), 160-163.      

Beresņeva T.; Ābele E.; Šestakova I.; Jaščenko E.; Bridane V.; Kalviņš I. Biciklisko imidazola sulfīdu starpfāžu katalitiskā sintēze, toksicitāte un citotoksicitāte. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(2), 133-137.      

Петухов В.И.; Дмитриев Е.В.; Калвиньш И.Я.; Баумане Л.Х.; Шкестерс А.П.; Скальный А.В. J.5.Гомеостаз цинка (Zn), меди (Cu) и кадмия (Cd) у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС = J.5.Zn,Cu,Cd-Homeostasis in Chernobyl accident liquidators. Вестник новых мед.технологий (Тула, Россия) 2009, XVI(1), 210-213.      

Stonkus V.; Leite L.; Edolfa K.; Fleišers M.; Jovele I.; Juskoveca Ž.; Liepiņa I.; Krūmiņa A.; Rašmane Dz. Propionskābes pārvērtības tvaika fāzē ūdens klātbūtnē uz cinka hromīta tipa katalizatoriem. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(1), 68-74.      

Fleisher M.; Stonkus V.; Liepiņa I.; Edolfa K.; Jansone D.; Leite L.; Lukevics E. Theoretical study of the mechanism of acetic acid ketonization on SiO2 . Latvian J. Chem. 2009(1), 61-67.      

Abele E.; Lukevics E. Synthesis of heterocycles from oximes. In The Chemistry of Hydroxylamines, Oximes and Hydroxamic Acids. Eds. Zvi Rappoport. 2009, Part 1, 233-302.