Publikācijas » Search Results » 2011 » Citas publikācijas

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
11Соколовска Е.; Румакс Ю.; Караева Н.; Гринвалде Д.; Шапирова Е.; Клуша В.; Калвиньш И.; Сьяксте Н. Влияние милдроната на развитие периферической невропатии и некоторые показатели обмена глюкозы и липидов у крыс со стрептозотоциновой моделью сахарного диабета. Биомедицинская химия. 2011, 57(5), 490-500.      

12Звиедре И.И.; Беляков С.В.; Зариня И.И. Структура дицитратобората диизопропиламмония и кристаллохимичские особенности строения координационных соединений борной и лимонной кислот с алкилзамещенными катионами аммония. Журнал неорганической химии. 2011, 56(12), 1996-2001.      

13Стонкус В.; Юсковец Ж.; Лейте Л.; Флейшер М.; Эдолфа К.; Лиепиня И.; Мишнев А.; Шмидлерс А. Парофазная кетонизация алифатических кислот на хромитном катализаторе = Vapor-phase ketonization of aliphatic acids on a chromite catalyst. Журнал общей химии. 2011, 81(7), 1175-1180; Russian J. General Chem. 2011, 81(7), 1523-1528.      

14Baumane L. Starptautiskajam ķīmijas gadam veltīta grāmata Latvijā. Akadēmiskā dzīve. 2011, 48. rakstu krājums, 125-128.      

15Stradiņš J. Visas studējošo mūžorganizācijas Latvijā zem viena jumta. Akadēmiskā dzīve. 2011, 48. rakstu krājums, 120-122.      

16Kirilov G.K.; Bulanov A.S.; Fleisher M.; Kirilova E.M.; Mihailova I. Spectroscopic analysis of thin films fabricated from benzanthrone luminescent dye. In Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2011). Alushta, Crimea, Ukraine, Sept.27-30. Proceedings 2011, Vol.1(Part II), 312-316.      

17Duka V.; Bestel I.; Segalen V.; Czaplewski C.; Liwo A.; Liepina I. Amiloīda beta proteīna 25-35 beta-sloksnes un beta-sloksņu grēdas molekulārā modelēšana = Molecular Modeling of Single Beta-Sheet and the Beta-Sheet Stack of Amyloid Beta Protein 25-35 = Молекулярное моделирование одного бета-листа и стека из бета-листов белка бета-амилоид 25-35. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2011, Sēj.23. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 62-72.      

18Zviedre I.; Belyakov S. Trietilamonija dicitrātoborāta monohidrāta sintēze un kristāliskā struktūra = Crystal Structure of Trimethylammonium Bis(citrato)borate monohydrate = Синтез и кристаллическая структура моногидрата дицитратобората триметиламмония. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2011, Sēj.23. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 56.      

19Lapidus D. ; Ventura S.; Czaplewsky C.; Liwo A.; Liepina I. Amilīna amiloīda atsevišķas beta sloksnes molekulārā dinamika = Molecular Dynamics of Amylin Amiloid Single Beta-Sheet = Молекулярная динамика амилоида амилина для одного бета-листа. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2011, Sēj.23. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 49-55.      

20Segal I.; Zablotskaya A.; Svarinsky A.; Mishnev A.; Maiorov M.; Zablotsky D.; Blums E.; Nikolajeva V. Iron oxide/oleic acid magnetic nanoparticles stabilized with long-chain derivatives of N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisouqinoline possessing antimicrobial properties. Proc. 8th International PAMIR Conference on Fundamental and Applied MHD, 05.-09.09., Borgo, Corsica, France. 2011, 2, 985-990.      

Rezultātu skaits lapā