Publikācijas » Search Results » 2006 » Citas publikācijas

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
11Strakovs A.; Kārkliņa I.; Avotiņš F.; Petrova M. Daži N-amīnoheterocikli un hydrazīna atvasinājumi reakcijās ar izatskābes anhidrīdu = Some N-aminoheterocycles and hydrazine derivatives in reactions with isatoic anhydride. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 21-26.      

12Teus M.; Jirgensons A.; Dambrova M.; Parsons C. Dikarbonskābju iegūšana 3-fenil-5-hidroksiizoksazolu rindā un to glutamāta karboksipeptidāzes II inhibitorā aktivitāte = Synthesis and glutamate carboxypeptidase II inhibitory activity of 3-phenyl-5-hydroxyisoxazole based dicarboxylic acid. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 7-14.      

13Sjakste N.; Kalvinsh I. Mildronate: an antiischemic drug with multiple indications. Pharmacologyonline 2006, 1, 1-18.      

14Kalvinsh I.; Gutcaits A.; Bagdoniene L.; Labeikyte D.; Trapencieris P.; Sjakste N. Hypothetical gamma-butyrobetaine esterase-dependent signal transduction system: possible link to mildronate action. Med. Hypotheses Res. 2006, 3(3), 803-812.      

15Калвиньш И.; Високинскас А.; Багдонас Г.; Кнашене Ю.; Лесаускайте В.; Мацияускене Ю. Применение милдроната в гериатрии у пациентов с сердечной недостаточностью. Терапевтич. архив 2006(9), 75-77.      

16Петухов В.И.; Калвиньш И.Я.; Шестакова И.К.; Домрачева И.А.; Канепе И.Я.; Штибель Р.Г.; Романова М.П.; Шкестерс А.П. NO-связывающая активность плазмы у больных гемабластозами: супрессивный эффект глюкокортикоидных препаратов. Бюл. эксперим. биол. и мед. 2006, 142(11), 562-565.      

17Петухов В.И.; Шкестерс А.П.; Розентале Б.; Иванченко Л.А.; Баумане Л.; Калвиньш И.; Силова А.А.; Лармане Л.; Мустафин П.В. Хронический С-гепатит: продукция оксида азота (NO) и редокс-статус у пациентов, проживающих в селендефицитном регионе. Вестник Оренбург.ГУ 2006, прил. БИОЭЛЕМЕНТОЛОГИЯ(12), 196-198.      

18Романова М.П.; Барабашкина А.В.; Ткаченко С.В.; Петухов В.И.; Калвиньш И.Я.; Шестакова И.К.; Домрачева И.А.; Канепе И.Я.; Шкестерс А.П. NO-связывающая активность плазмы (NO-САП) и эндотелийзависимая вазодилатация (ЭЗВД) у беременных. VII Международная научно-технич. конф. Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии ФРЭМЭ-2006. 28-31 август. 2006, Доклады. Книга 1. Владимир, Россия, 71-73.      

19Zenkevich H.; Vose V.; Vosekalna I.; Bucena A. Secondary structure of sturgeon gonadotropin beta subunit isoforms. Proc.Latvian Acad.Sci., Sect.B. 2006, 60(2/3), 77-80.      

20Siliņa E.; Ķemme A.; Ašaks J.; Beļakovs S.; Peča L.; Zaruma D. 5-Sulfo-8-merkaptohinolīna dinātrija sāls trihidrāta kristāliskā uzbūve = Cristāl structure of 5-Sulfo-8-mercaptoquinoline disodium salt trihydrate. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 96-106.      

Rezultātu skaits lapā