Publikācijas » Search Results » 1999 » Publicistika » Drukāšanas versija (formatēta)

Publicistika
11Mishnev A.. Chemical crystallography in Latvia. Intern. union of crystallography. Newsletter 1999, 7 (2), 16.      

12Stradiņš J.; Stradiņš P.. Par profesoru Jēkabu Alksni un dažiem viņa nepublicētiem materiāliem (Pielikumā J.Alkšņa manuskriptu publikācijas). 1999, Acta medico-historica rigensia. Rīga, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (4), 53-58.      

13Stradiņš J.. Rīgas pilsētas 2. slimnīca laikmetu griežos. 1999, Acta medico-historica rigensia. Rīga, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (4), 211-224.      

14Stradiņš J.. Rudolf Udris and invention of simultaneous obtaining method of phenol and acetone: to the 100th anniversy of the first discoverer. 1999, Acta medico-historica rigensia. Rīga, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (4), 79-80.      

15Stradiņš J.. Science and national statehood of Latvija in the 20th century. Historiae Scientarum Baltica 99: Abstr. of XIX Baltic conf. on the history science, Vilnius, Jan. 15-17. 1999, 11-14.      

16Stradiņš J.. Rīgas Politehniskais institūts un lauksaimniecības augstākās studijas. Enciklopēdija. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā: 1862.-1999. . Jelgava, LLU 1999, 11-16.      

17Stradiņš J.. Pirmais latviešu cilmes dabzinātnieks: Dāvida Hieronīma Grindeļa piemiņai. Universitas 1999 (79), 22-25.      

18Stradiņš J.. Zinātne 21. gadsimtam, un jaunas saistības: Runa Pasaules zinātnes konferencē Budapeštā, 1999.g 20. junijs- 1. jūlijs. Tehnikas Apskats 1999 (135), 4-5.      

19Stradiņš J.. Zinātne uz trešās tūkstošgades sliekšņa. Tehnikas Apskats 1999 (135), 1-3.      

20Лукевиц Э.. Металлоорганические соединения в химии гетероциклов = Organometallic compounds in heterocyclic chemistry . Химия гетероцикл.соед. 1999 (8), 1011-1012.      

21Абеле Р.. Актуальные тенденции в органическом синтезе на пороге новой эры. (Вторая междунар. конф. молодых ученых) = Modern trends in organic synthesis on the eve of new era (Second youth INTERCOS,99). Химия гетероцикл.соед. 1999 (9), 1278-1279.      

22Дубурс Г.; Бисениекс Э.. Будьте начеку! . Kosmetik 1999 (3), 32-33.      

23Дубурс Г.. Свободные радикалы: Что такое? . Kosmetik 1999 (3), 32-33.      

24Stradiņš J.. Profesors Kristaps Rudzītis Latvijas zinātnes un sabiedriskajā dzīvē: Atmiņu un pārdomu fragmenti: [Profesors Kristaps Rudzītis (1899-1978): 100 dzimšanas dienai veltīts atceru un atmiņu krāj.]. Rīga, Zinātne 1999, 31-56.      

25Stradiņš J.. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte un lauksaimniecības augstākā izglītība: [Enciklopēdija. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā. 1862.-1999.]. Jelgava, LLU 1999, 17-23.      

26Stradiņš J.. Latvija - 20. gadsimta valsts: [Millenium: Skats uz Latviju]. A/S Valters un Rapa 1999, Rīga (I. Eglīte, G. Rozenbergs, E. Zirnis), 292-301.      

27Stradiņš J.. Paul Walden - an outstanding chemist of the early 20th century and foundation of the chemical society in Riga. Latvian J. Chem. 1999 (1), 24-30.      

28Trapencieris P.. Paula Valdena organiskās ķīmijas simpozija (Rīga, 1998. g. 20. IV) materiāli = Materials of Paul Walden Symposium on Organic Chemistry (Riga, April 20, 1998) . Latvian J. Chem. 1999 (1), 19-23.      

29Stradiņš J.; Baumane L.. Romualds Gavars - septiņdesmitgadnieks. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1999 (4), 106-108.      

30Stradiņš J.. Par 19. Baltijas zinātņu konferenci. Tehnikas Apskats 1999, 134, 40-42.      

31Stradiņš J.. Jānis Endzelīns un mūsu Zinātņu akadēmija. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1999, 53 (1/2/3), 59-62.      

32Stradiņš J.. Science in Latvia - trends, topics, traditions. Paper presented at meeting of the Finnish Academy of Science and Letters in Helsinki, 11 October. 1999 (Academia Scientiarum Fennica, Year Book), 63-73.      

33Trapencieris P.. Enerģētiskā tuneļa izmantošana praktisko ķīmijas problēmu risināšanā. Diena 1999, 23. jūnijs.