Publikācijas » Search Results » 2015 » Disertācijas

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
1Bluķe Z. Potenciālu NMDA receptoruligandu – 1,1-diokso-2H-benzo[e][1,2]tiazīn-3-karbonskābju sintēze. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. chem.), Rīgas Tehniskā universitāte, , 2015.      

2Domračova I. Selēna noteicošā loma struktūras-pretvēža aktivitātes pētījumos . Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

3Lubriks D. mPGES-1 inhibitoru dizains. Heteroaromatisko C-H saišu amimēšanas un oksidēšanas metožu izstrāde. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.) , Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, 2015.      

4Smits G. Airlenda-Klaizena pārgrupēšanās reakcijas pielietojumi dabasvielu totālajās sintēzēs. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, 2015.      

5Priede E. Monokatjonu un dikatjonu šķidrumu izmantošana C-C saites veidošanās reakcijās. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

6Krasikovs A. mPGES-inhibitoru sintēze un doksaprama sintēzes metožu izstrāde. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

7Goba I. Jaunu 1,4-dihidroizonikotīnskābes atvasinājumu sintēze un to fizikāli ķīmisko īpasību raksturojums. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

8Stepanovs D. Farmaceitiskie kokristāli un sāļi: in silico prognozēšana, kristālinženierijas izmantošana un fizikālķīmiskās īpšības. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas tehniskā universitāte, Rīga, 2015.      

9Makrecka-Kuka M. Jauna kardioprotektīva savienojuma metil-GBB atklāšana: farmakoloģiska pieeja acil-karnitīnu samazināšanai. Promocijas darbs farmācijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.pharm.), Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga, 2015.      

Rezultātu skaits lapā