Publikācijas » Search Results » 1977

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
71*Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T. Molecular structure of (1-5, o-η-diphenylfulvene) chromium tricarbonyl [C5H4C(C6H5)2]Cr(CO)3. J Struct Chem 1977, 18(2), 251-257.      

72*Kemme A.A.; Bleidelis J.J.; Zelchan G.I.; Urtane I.P.; Lukevits E.J. Crystal and molecular structure of 1-methoxy-2-carbasilatrane. J Struct Chem 1977, 18(2), 268-271.      

73*Pyshnograeva N.I.; Setkina V.N.; Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T.; Kursanov D.N. Acylation of pyrrolyltricarbonylmanganese. Structure of the acylation product. J. Organomet. Chem. 1977, 128(3), 381-388.      

74*Lukevics E. Latest research on the hydrosilylation reaction. Russ. Chem. Rev. 1977, 46(3), 264-277.      

75Nasirov S.-M.; Ibragimov A.A.; Andrianov V.G.; Maekh S.Kh.; Struchkov Yu.T.; Yunusov S.Yu. The structure of nitrarine. Chem Nat Compd 1977, 12(3), 294-301.      

76Stradyn Ya.P. Swedish-Soviet Colloquium on analytical methods in organic chemistry. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(5), 580.      

77*Glezer V.T.; Stradyn' Ya.P.; Avota L.Ya. Mechanism of the polarographic reduction of 6-pyridazones. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(5), 543-547.      

78*Simkhovich B.Z.; Lukevits E.I.; Zelchan G.I.; Zamaraeva T.V.; Mazurov V.I. Effect of some organosilicon compounds (silatranes) on the biosynthesis of collagen in cartilagenous tissue of chick embryo Vliianie nekotorykh kremniǐorganicheskikh soedineniǐ (silatranov) na biosintez kollagena v khriashchevoǐ tkani kurinykh embrionov.. Biokhimiia 1977, 42(6), 1128-1133.      

79*Eremeev A.V.; Kholodnikov V.A.; Tikhomirov D.A.; Liepin'sh E.E. Reaction of 2-aminomethylaziridine with α-unsaturated carbonyl compounds. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(6), 614-617.      

80*Liepin'sh E.E.; Pestunovich V.A.; Eremeev A.V.; Tikhomirov D.A.; Gaidarova N.P. Investigation of the conductivity of electronic effects by the aziridine ring. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(7), 731-734.      

Rezultātu skaits lapā