Publikācijas » Search Results » 1971

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
1Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T. Fe-W bond length in the complex (π-C5H5) (CH=CHCOC6H5)FeW(CO)6. J Struct Chem 1971, 12(2), 312.      

2Andrianov V.G.; Korotkevich A.F.; Struchkov Yu.T. Crystal structure of 2,4,6-trichloroaniline. J Struct Chem 1971, 12(4), 673-674.      

3*Chipen G.I.; Bokaldere R.P.; Grinshtein V.Ya. Synthesis of 5-amino-1-(aminothioformyl)-1, 2, 4-triazoles. Chem. Heterocycl. Compd. 1971, 4(4), 546-547.      

4*Pestunovich V.A.; Voronkov M.G.; Lukevits E.Ya.; Motsarev G.V.; Zhagata L.A.; Pestunovich A.E. Proton-magnetic-resonance spectra of some organoethoxysilanes. Theor Exp Chem 1971, 4(5), 425-431.      

5*Lukevits E.; Pestunovich A.E.; Voronkov M.G. Nitrogen-containing organosilicon compounds - XIV. N-morpholyl-, N-thiamorpholyl-, N-methylpiperazinyl-, and N-perhydroazepinylalkylsilanes. Chem. Heterocycl. Compd. 1971, 4(5), 689-690.      

6*Tirzit G.D.; Dubur G.Ya.; Abolinya F.M. pH/Rf diagrams of nucleotide bases. Chem. Heterocycl. Compd. 1971, 4(5), 682-685.      

7*Voronkov M.G.; Grigalinovich G.A.; Zelchan G.I. Inhibitor action of some silicon compounds on the growth of malignant tumor cells Ingibiruiushchee deǐstvie nekotorykh soedineniǐ kremniia na rost kletok zlokachestvennykh opukholeǐ.. Dokl Akad Nauk SSSR 1971, 200(4), 967-969.      

8*Kumsar K.K.; Velena A.K.; Dubur G.I.; Uldrikis I.R.; Zidermane A.A. Effect of 1,4-dihydropyridine and 1,6-dihydropyrimidine derivatives on energy metabolism of normal and tumor cells Deǐstvie proizvodnykh 1,4-digidropiridine i l,6-digidropirimidina na énergeticheskiǐ obmen normal'nykh i opukholevykh kletok.. Biokhimiia 1971, 36(6), 1204-1209.      

9*Stradyn Ya.P.; Gavar R.A.; Grin V.K.; Hiller S.A. Stability and rate of decay of anion radicals in the nitrofuran series. Theor Exp Chem 1971, 4(6), 495-500.      

10*Voronkov M.G.; Zelchan G.I. Atranes - XV. The dehydrocondensation of silatrane with alcohols and phenols. Chem. Heterocycl. Compd. 1971, 5(1), 34-38.      

Rezultātu skaits lapā