Publikācijas » 2017

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
21Smelovs E.; Leonova E.; Sjakste N. 1,4-dihidropiridīnu atvasinājumu mijiedarbība ar DNS un to antioksidantu īpašibu izpēte. RSU zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 6.-7. aprīlis, 2017; 194.      

22Švacka A.; Rostoka E.; Jēkabsons K.; Selga T.; Sjakste N. The intracellulat interaction of AV-153 with DNA. 75th Conference of the University of Latvia, Riga, 2017; 82.      

23Celma L.; Rostoka E.; Sokolovska J.; Sjakste N. Nitrate concentration changes in type 1 diabetes in the patients blood and urine. 75th Conference of the University of Latvia, Riga, 2017; 83.      

24Smelovs E.; Leonova E.; Sjakste N. Study of antioxidant properties and interactions with DNA of 1,4-dihydropyridien derivatives using spectroscopic methods. 75th Conference of the University of Latvia, Riga, 2017; 81.      

25Paramonova N.; Sjakste T.; Trampiņa I.; Sjakste N. PSMA6 gene poly(dA:dT) tract genetic variations are associated with autoimmunity-related pathologies in Latvians. 75th Conference of the University of Latvia, Riga, 2017; 80.      

26Leonova E.; Sjakste N. DNA lesions in healthy subjects: a literature review. 75th Conference of the University of Latvia, Riga, 2017; 79.      

Disertācijas
27Vāvers E. E1R: jauns pozitīvs allostēriskais sigma-1 receptora modulators. Promocijas darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. pharm.), Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, 2017.      

28Sokolovs I. (Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana. ķīmijas doktora zinātniskais grāds organiskajā ķīmijā (Dr. chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

29Vasiļjeva J. Selēna halogenīdi kā jaunu heterociklisku savienojumu iegūšanas avots. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

30Spura J. Furil(tienil)silāna un –germāna atvasinājumu sintēze, struktūra, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

Rezultātu skaits lapā