Publikācijas » 2017

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
21Paramonova N.; Sjakste T.; Trampiņa I.; Sjakste N. PSMA6 gene poly(dA:dT) tract genetic variations are associated with autoimmunity-related pathologies in Latvians. 75th Conference of the University of Latvia, Riga, 2017; 80.      

22Leonova E.; Sjakste N. DNA lesions in healthy subjects: a literature review. 75th Conference of the University of Latvia, Riga, 2017; 79.      

Disertācijas
23Sokolovs I. (Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana. ķīmijas doktora zinātniskais grāds organiskajā ķīmijā (Dr. chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

24Vasiljeva Jelena. Selēna halogenīdi kā jaunu heterociklisku savienojumu iegūšanas avots. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

25Spura J. Furil(tienil)silāna un –germāna atvasinājumu sintēze, struktūra, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

26Ruciņš M. Farmakoforas grupas saturošu 1,4- dihidropiridīna atvasinājumu dizains un to farmakoloģiskās darbības spektra noteikšana. Promocijas darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. pharm.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
27Sapijanskaite B.; Mickeviciene K.; *Kantminiene K.; Belyakov S.; Mickevicius V. Synthesis and Heterocyclization of 1-Aryl-2-methyl-4-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylates. J. Heterocycl. Chem. 2017, 54(5), 2605-2613.      

28Nguyen T.T.; Grigorjeva L.; *Daugulis O. Aminoquinoline-directed, cobalt-catalyzed carbonylation of sulfonamide sp2 C-H bonds. Chem. Commun. 2017, 53(37), 5136-5138.      

29*Velena A.; Zarkovic N.; Kluša V.; Klimaviciusa L.; Pupure J.; Vigante B.; Duburs G. 1,4-dihydropyridines as tools for mitochondrial medicine against oxidative stress and associated metabolic disorders. Curr. Org. Chem. 2017, 21(20), 2030-2043.      

30*Mishnev A.; Mengots A.; Turks M. Crystal structure of 3,6,6-trimethyl-4-oxo-1-(pyridin-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-1 H-indazol-7-aminium chloride and its monohydrate. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 2017, 73, 1931-1936.      

Rezultātu skaits lapā