Publikācijas » 2012

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
21Kalniņš T.; Sūna E.; Shubin K. Jaunu asimetrisko organokatalizatoru dizains. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 184.      

22Jaunmuktāns J.; Loļa D. Lizīna atvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli 2012: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 183.      

23Janičevs A.; Fundamenskis V.; Fleišers M. Pseidotiohidantoīnskābes struktūra: rentgenstruktūranalīzes un kvantu ķīmijas pētījums. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012.      

24Grandāne A.; Žalubovskis R. 1,2-Benzoksatīn-2,2-dioksīda anti- un syn-1,2,3-triazolilatvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 180.      

25Katkevičs M. K.Briņģis, M.Katkevičs (zinātniskais vadītājs) Karbazolu sintēze no joddiarilamīniem homolītiskās aromātiskās aizvietošanās reakcijās . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 175.      

26Bobiļeva O.; Loža E. 6-Okso-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonskābes atvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 174.      

27Bisenieks I.; Brūvere I. Nesimetriskas struktūras 1,4-dihidropiridīnu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 172.      

28Петухов В.И.; Баумане Л.Х.; Дмитриев Е.В.; Рестэ Е.Д.; Звагуле Т.Я.; Романова М.А.; Шушкевич Н.И.; Адаменко А.Н.; Скавронский С.В.; Щуков А.Н. Биодоступность оксида азота: связь с дефицитом железа = Bioavailability of nitric oxide: connection with iron deficiency. Труды ХХ Международной конференции и дискуссионного научного клуба Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии, = New Information Technology in Medicine, Pharmacology, Biology and Ecology (IT + M&E); 5-15 June: Ялта-Гурзуф, Крым, Украина, 2012; 196.      

29Zariņš A.; Ķizāne G.; Supe A.; Baumane L.; Bērziņš A.; Rašmane Dz.; Šteins I. Termiskās apstrādes ietekme uz litija ortosilikāta radiācijas stabilitāti un radiolīzi gaisa atmosfērā = Influence of thermal threatment on radiation stability and radiolysis on nanopowders of lithium orthosilicate in air atmosphere. Tēzes = Abstracts , Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 28. zin. konference = Institute of Solid State Physics University 28th Scientific Conference ; 10.febr.: Rīga, Latvija , 2012; 43.      

30Слуквин А.М.; Ус В.В.; Гончарова Р.И.; Duburs G.; Bisenieks E. Биотехнология получения посадочного материала длиннопалого рака (Astacus Leptodactylus Esch.) на базе прудового комплекса рыбоводных хозяйств. Х Съезд Белорусского общества генетиков и селекционеров. Программа Международной научной конференции, Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы ; 8-11 октября: Минск (Беларусь), 2012; 12.      

Rezultātu skaits lapā