Publikācijas » 2011 » Citas publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
11Соколовска Е.; Румакс Ю.; Караева Н.; Гринвалде Д.; Шапирова Е.; Клуша В.; Калвиньш И.; Сьяксте Н. Влияние милдроната на развитие периферической невропатии и некоторые показатели обмена глюкозы и липидов у крыс со стрептозотоциновой моделью сахарного диабета. Биомедицинская химия. 2011, 57(5), 490-500.      

12Звиедре И.И.; Беляков С.В.; Зариня И.И. Структура дицитратобората диизопропиламмония и кристаллохимичские особенности строения координационных соединений борной и лимонной кислот с алкилзамещенными катионами аммония. Журнал неорганической химии. 2011, 56(12), 1996-2001.      

13Стонкус В.; Юсковец Ж.; Лейте Л.; Флейшер М.; Эдолфа К.; Лиепиня И.; Мишнев А.; Шмидлерс А. Парофазная кетонизация алифатических кислот на хромитном катализаторе = Vapor-phase ketonization of aliphatic acids on a chromite catalyst. Журнал общей химии. 2011, 81(7), 1175-1180; Russian J. General Chem. 2011, 81(7), 1523-1528.      

14Baumane L. Starptautiskajam ķīmijas gadam veltīta grāmata Latvijā. Akadēmiskā dzīve. 2011, 48. rakstu krājums, 125-128.      

15Stradiņš J. Visas studējošo mūžorganizācijas Latvijā zem viena jumta. Akadēmiskā dzīve. 2011, 48. rakstu krājums, 120-122.      

16Kirilov G.K.; Bulanov A.S.; Fleisher M.; Kirilova E.M.; Mihailova I. Spectroscopic analysis of thin films fabricated from benzanthrone luminescent dye. In Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2011). Alushta, Crimea, Ukraine, Sept.27-30. Proceedings 2011, Vol.1(Part II), 312-316.      

17Duka V.; Bestel I.; Segalen V.; Czaplewski C.; Liwo A.; Liepina I. Amiloīda beta proteīna 25-35 beta-sloksnes un beta-sloksņu grēdas molekulārā modelēšana = Molecular Modeling of Single Beta-Sheet and the Beta-Sheet Stack of Amyloid Beta Protein 25-35 = Молекулярное моделирование одного бета-листа и стека из бета-листов белка бета-амилоид 25-35. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2011, Sēj.23. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 62-72.      

18Zviedre I.; Belyakov S. Trietilamonija dicitrātoborāta monohidrāta sintēze un kristāliskā struktūra = Crystal Structure of Trimethylammonium Bis(citrato)borate monohydrate = Синтез и кристаллическая структура моногидрата дицитратобората триметиламмония. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2011, Sēj.23. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 56.      

19Lapidus D. ; Ventura S.; Czaplewsky C.; Liwo A.; Liepina I. Amilīna amiloīda atsevišķas beta sloksnes molekulārā dinamika = Molecular Dynamics of Amylin Amiloid Single Beta-Sheet = Молекулярная динамика амилоида амилина для одного бета-листа. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2011, Sēj.23. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 49-55.      

20Segal I.; Zablotskaya A.; Svarinsky A.; Mishnev A.; Maiorov M.; Zablotsky D.; Blums E.; Nikolajeva V. Iron oxide/oleic acid magnetic nanoparticles stabilized with long-chain derivatives of N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisouqinoline possessing antimicrobial properties. Proc. 8th International PAMIR Conference on Fundamental and Applied MHD, 05.-09.09., Borgo, Corsica, France. 2011, 2, 985-990.      

Rezultātu skaits lapā