Publikācijas » 2006 » Citas publikācijas » Drukāšanas versija (formatēta)

Citas publikācijas
11Sjakste N.; Rumba I.; Sjakste T. Various chromatin and nuclear matrix proteins as autoantigens: a possible link to the protein degradation mechanisms. Med. Hypotheses Res. 2006, 3(2), 665-677.      

12Dzintare M.; Sjakste N. Mildronāts un tā izmantošana sportā = Mildronate and its application in sport. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2005. g. Zinātniskie raksti, Rīga. 2006, 53-59.      

13Veveris M.; Pilmane M.; Kalvins I.; Keivish T.; Aubry A.; Polevaya L.K. Investigations of proline- and RGD-containing prothrombin-derived peptides on ischemia-reperfusion induced heart failure on rats. 29th European Peptide Symposium, September 3-8, 2006. Proceedings, Gdansk, Poland. 2006, 296-297; J. Peptide Sci. 2006, The Official J. of the European Peptide Society. Suppl.12. Tu491, 227.      

14Liepina I.; Ventura S.; Czaplewski C.; Liwo A. Molecular dinamics study of two Abl-SH3 domain peptides towards amyloid formation. 29th European Peptide Symposium, September 3-8, 2006. Proceedings, Gdansk, Poland. KENES International 2006, 782-793.      

15Liepina I.; Ventura S.; Czaplewski C.; Liwo A. Molecular dynamics study of amyloid formation of two Abl-SH3 domain peptides. In Symposium NIC Workshop-2006, 06.-09. June, Germany. From Computational Biophysics to Systems Biology . 2006, 34, 103-105; J. Peptide Sci. 2006, 12 (The Official J. of the European Peptide Society, Tu380, DOI: 10.1002/psc.813), 780-789.      

16Veinberg G.; Vorona M.; Shestakova I.; Kanepe I.; Lukevics E. Pretvēža beta-laktāmu atvasinājumu sintēze un bioloģiskā pētīšana = The synthesis and biological investigation of anticancer beta-lactam derivatives. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 88-92.      

17Strakovs A.; Avotiņš F.; Strakova I.; Bizdēna Ē.; Petrova M. Izatskābes anhidrīda reakcijas ar dažiem aminoheterocikliem = Reactions of izatoic anhydride with some aminoheterocycles. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 76-79.      

18Vorona M.; Veinberg G. Racemiskās 3-aryl-4-aminosviestskābes enzimātiskā sadalīšana enantiomēros = Enzymatic resolution of racemic 3-aryl-4-aminobutyric acids. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 56-60.      

19Kotova A.; Rožkovs E.; Kauss V.; Liepiņš E. Pirmējo amīnu potenciālo metabolītu - N-glikozīdu un amadori produktu sintēze = Synthesis of the potencial metabolites of primary amines - N-glucosides and amadori products. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 39-44.      

20Bukša M.; Černobrovijs A. 3-Aizvietoto hinuklidīnu sintēze un to izmantošana mekvitazīna sintēzei = Synthesis of 3-substituted quinuclidines and their application for mequitazine synthesis. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 27-31.      

21Strakovs A.; Kārkliņa I.; Avotiņš F.; Petrova M. Daži N-amīnoheterocikli un hydrazīna atvasinājumi reakcijās ar izatskābes anhidrīdu = Some N-aminoheterocycles and hydrazine derivatives in reactions with isatoic anhydride. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 21-26.      

22Teus M.; Jirgensons A.; Dambrova M.; Parsons C. Dikarbonskābju iegūšana 3-fenil-5-hidroksiizoksazolu rindā un to glutamāta karboksipeptidāzes II inhibitorā aktivitāte = Synthesis and glutamate carboxypeptidase II inhibitory activity of 3-phenyl-5-hydroxyisoxazole based dicarboxylic acid. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 7-14.      

23Sjakste N.; Kalvinsh I. Mildronate: an antiischemic drug with multiple indications. Pharmacologyonline 2006, 1, 1-18.      

24Kalvinsh I.; Gutcaits A.; Bagdoniene L.; Labeikyte D.; Trapencieris P.; Sjakste N. Hypothetical gamma-butyrobetaine esterase-dependent signal transduction system: possible link to mildronate action. Med. Hypotheses Res. 2006, 3(3), 803-812.      

25Калвиньш И.; Високинскас А.; Багдонас Г.; Кнашене Ю.; Лесаускайте В.; Мацияускене Ю. Применение милдроната в гериатрии у пациентов с сердечной недостаточностью. Терапевтич. архив 2006(9), 75-77.      

26Петухов В.И.; Калвиньш И.Я.; Шестакова И.К.; Домрачева И.А.; Канепе И.Я.; Штибель Р.Г.; Романова М.П.; Шкестерс А.П. NO-связывающая активность плазмы у больных гемабластозами: супрессивный эффект глюкокортикоидных препаратов. Бюл. эксперим. биол. и мед. 2006, 142(11), 562-565.      

27Петухов В.И.; Шкестерс А.П.; Розентале Б.; Иванченко Л.А.; Баумане Л.; Калвиньш И.; Силова А.А.; Лармане Л.; Мустафин П.В. Хронический С-гепатит: продукция оксида азота (NO) и редокс-статус у пациентов, проживающих в селендефицитном регионе. Вестник Оренбург.ГУ 2006, прил. БИОЭЛЕМЕНТОЛОГИЯ(12), 196-198.      

28Романова М.П.; Барабашкина А.В.; Ткаченко С.В.; Петухов В.И.; Калвиньш И.Я.; Шестакова И.К.; Домрачева И.А.; Канепе И.Я.; Шкестерс А.П. NO-связывающая активность плазмы (NO-САП) и эндотелийзависимая вазодилатация (ЭЗВД) у беременных. VII Международная научно-технич. конф. Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии ФРЭМЭ-2006. 28-31 август. 2006, Доклады. Книга 1. Владимир, Россия, 71-73.      

29Zenkevich H.; Vose V.; Vosekalna I.; Bucena A. Secondary structure of sturgeon gonadotropin beta subunit isoforms. Proc.Latvian Acad.Sci., Sect.B. 2006, 60(2/3), 77-80.      

30Siliņa E.; Ķemme A.; Ašaks J.; Beļakovs S.; Peča L.; Zaruma D. 5-Sulfo-8-merkaptohinolīna dinātrija sāls trihidrāta kristāliskā uzbūve = Cristāl structure of 5-Sulfo-8-mercaptoquinoline disodium salt trihydrate. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 96-106.      

31Zviedre I.; Žeimote S.; Beļakovs S. Benzilamonija dicitrātoborāta monohidrāta sintēze un kristāliskā struktūra = Synthesis and crystal structure of benzylammonium dicitratoborate monohydrate. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 78-88.      

32Jaudzems K.; Liepinsh E.; Bizdena E. Hirālo centru konfigurācijas noteikšana monosaharīdu atvasinājumos izmantojot KMR metodi = Determination of the confuguration of chiral centres in the derivatives of monosaccharides by NMR. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 71-77.      

33Petrova M.; Liepiņš E.; Pastors P.; Fleisher M.; Kampars V. 4-Aza-2-benzāl-1,3-indandionu sintēze un enerģijas barjeru KMR pētījumi ap to eksocikliskajām saitēm = Synthesis and NMR Study of Hindered Rotation Around the Exocyclic Bonds in Some 4-Aza-2-benzal-1,3-indandiones. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 58-65.      

34Jankevics A.; Liepinsh E. Kvantitatīva rauga un keratīna satura noteikšana farmaceitiskajos preparātos, izmantojot hemometrijas metodes = Quantitative determination of keratin and yeast content in pharmaceutical preparation by chemometrical methods. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 42-47.      

35Sokolovska J.; Poudžiunas I.; Paeglis R.; Dzintare M. Individual susceptibility to hypotensive action of Mildronate. Latvian J. Chem. 2006(4), 398.      

36Salna E.; Sharipova J.; Meirena D. Thyroid hormone synthesis modification by Mildronate and gamma-butyrobetaine. Latvian J. Chem. 2006(4), 397.      

37Chipens G.; Ievina N.; Liepina I.; Kalvinsh I. Autoscanning of codon root palindroms. Latvian J. Chem. 2006(4), 382-392.      

38Стракова И.; Петрова М.; Страков А. 3-(2-Амино-4-тиазолил)-4-ариламинокумарины . Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006(4), 345-350.      

39Stonkus V.; Leite L.; Jansone D.; Fleišers M.; Edolfa K.; Juskoveca Ž.; Liepiņa I.; Krūmiņa A.; Rašmane Dz. Etiķskābes pārvērtība tvaika fāzē hromu, cinku un mangānu saturoša oksīdu katalizatora klātbūtnē. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006(4), 338-344.      

40Стракова И.; Петрова М.; Беляков С.; Страков А. 6Н-[1]бензопирано[4,3-b]хинолин-6-оны. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006(3), 269-278.      

41Равиня И.; Тетере З.; Зицане Д.; Петрова М. Синтез 3-циклогексениламидо-1,2-дигидрохиназолин-4(Н)онов. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006(3), 263-268.      

42Chipens G.; Ievina N.; Kalvinsh I. Exons and introns of globin genes originated from repetitive nucleic acids. Latvian J. Chem. 2006(3), 256-262.      

43Звиедре И.И.; Беляков С.В. Синтез монокристаллов и кристаллическая структура тетрагидрата дицитратобората 8-аминохинолиния. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006(3), 233-243.      

44Рубина К.; Абеле Э.; Беляков С.; Шестакова И.; Попелис Ю. Синтез, структура и цитотоксичность О-[3-(5-тетразолил)пропил]оксимов = Synthesis, structure, and cytotoxicity of O-[3-(5-tetrazolyl)propyl]oximes. ЖОрХ 2006, 42(5), 751-754; Russ. J. Org. Chem. 2006, 42(5), 735-738.      

45Leite L.; Stonkus V.; Edolfa K.; Ilieva L.; Nedyalkova R.; Zicmanis A. Novel preparation route for active Co-Cu catalysts designed for 2,3-dihydrofuran synthesis. Bulg. Chem. Commun. 2006, 38(2), 140-144.      

46Vicente J.A.F.; Duburs G.; Klusa V.Z.; Briede J.; Klimavičiusa L.; Zharkovsky A.; Fernandes M.A.S. Cerebrocrast as a neuroprotective, anti-diabetic and mitochondrial bioenergetic effector: A putative mechanism of action. 2006, Mitochondrial Pharmacology and Toxycology (8). Transworld Research Network, Kerala, India, 185-197.      

47Силинь Э.; Кемме А.; Беляков С.; Ашакс Я.; Печ Л.; Зарума Д. Модель молекулярной и кристаллической структуры тригидрата динатриевой соли 5-сульфо-8-меркаптохинолина. Latvian J. Chem. 2006(2), 193-194.      

48Actiņš A.; Beļakovs S.; Orola L.; Veidis M.V. Molecular and crystal structure of novel form of tagefur. Latvian J. Chem. 2006(2), 120-124.      

49Teus M. Development of 3-(4-carboxyphenyl)-5-hydroxyisoxazoles as novel glutamate carboxypeptidase II inhibitors (Materials of Paul Walden 4th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 15-16, 2005). Latvian J. Chem. 2006(1), 84.      

50Pelšs A. Synthesis of chiral aminocatalysts and application in Hantzsch synthesis (Materials of Paul Walden 4th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 15-16, 2005). Latvian J. Chem. 2006(1), 77.      

51Leitis G.; Kūms I. Synthesis of conformationally constrained N-acetylaspartylglutamate analog (Materials of Paul Walden 4th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 15-16, 2005). Latvian J. Chem. 2006(1), 75.      

52Kukosha T. Synthesis of ethyl 3,5-diarylindole-2-carboxylates (Materials of Paul Walden 4th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 15-16, 2005). Latvian J. Chem. 2006(1), 73.      

53Jaunzeme I.; Zvagulis A. Ether-directed stereoselectivity of catalytic Overman rearrangement (Materials of Paul Walden 4th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 15-16, 2005). Latvian J. Chem. 2006(1), 68.      

54Černova L. Atom - economical synthesis of biologically active 2-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydropyridine-5-carbonitriles (Materials of Paul Walden 4th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 15-16, 2005). Latvian J. Chem. 2006(1), 62.