Publikācijas » 2006 » Citas publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
1Sjakste N.; Rumba I.; Sjakste T. Various chromatin and nuclear matrix proteins as autoantigens: a possible link to the protein degradation mechanisms. Med. Hypotheses Res. 2006, 3(2), 665-677.      

2Dzintare M.; Sjakste N. Mildronāts un tā izmantošana sportā = Mildronate and its application in sport. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2005. g. Zinātniskie raksti, Rīga. 2006, 53-59.      

3Veveris M.; Pilmane M.; Kalvins I.; Keivish T.; Aubry A.; Polevaya L.K. Investigations of proline- and RGD-containing prothrombin-derived peptides on ischemia-reperfusion induced heart failure on rats. 29th European Peptide Symposium, September 3-8, 2006. Proceedings, Gdansk, Poland. 2006, 296-297; J. Peptide Sci. 2006, The Official J. of the European Peptide Society. Suppl.12. Tu491, 227.      

4Veinberg G.; Vorona M.; Shestakova I.; Kanepe I.; Lukevics E. Pretvēža beta-laktāmu atvasinājumu sintēze un bioloģiskā pētīšana = The synthesis and biological investigation of anticancer beta-lactam derivatives. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 88-92.      

5Strakovs A.; Avotiņš F.; Strakova I.; Bizdēna Ē.; Petrova M. Izatskābes anhidrīda reakcijas ar dažiem aminoheterocikliem = Reactions of izatoic anhydride with some aminoheterocycles. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 76-79.      

6Vorona M.; Veinberg G. Racemiskās 3-aryl-4-aminosviestskābes enzimātiskā sadalīšana enantiomēros = Enzymatic resolution of racemic 3-aryl-4-aminobutyric acids. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 56-60.      

7Kotova A.; Rožkovs E.; Kauss V.; Liepiņš E. Pirmējo amīnu potenciālo metabolītu - N-glikozīdu un amadori produktu sintēze = Synthesis of the potencial metabolites of primary amines - N-glucosides and amadori products. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 39-44.      

8Strakovs A.; Kārkliņa I.; Avotiņš F.; Petrova M. Daži N-amīnoheterocikli un hydrazīna atvasinājumi reakcijās ar izatskābes anhidrīdu = Some N-aminoheterocycles and hydrazine derivatives in reactions with isatoic anhydride. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 21-26.      

9Teus M.; Jirgensons A.; Dambrova M.; Parsons C. Dikarbonskābju iegūšana 3-fenil-5-hidroksiizoksazolu rindā un to glutamāta karboksipeptidāzes II inhibitorā aktivitāte = Synthesis and glutamate carboxypeptidase II inhibitory activity of 3-phenyl-5-hydroxyisoxazole based dicarboxylic acid. 2006, Ser.1, sēj.12. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 7-14.      

10Sjakste N.; Kalvinsh I. Mildronate: an antiischemic drug with multiple indications. Pharmacologyonline 2006, 1, 1-18.      

Rezultātu skaits lapā