Publikācijas » 1992 » Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
31*Ozols Ya.Ya.; Pyrko A.N.; Vīgante B.A.; Dubure R.R.; Dubur G.Ya. Synthesis of phenyl-substituted derivatives of decahydrophenanthridine-1, 7-dione and hexahydro-8-isoquinolone. Chem. Heterocycl. Compd. 1992, 28(5), 530-534.      

32*Skrastin'sh I.P.; Vitolinya R.O.; Kastron V.V.; Avakumova G.M.; Dubur G.Ya. Cardiovascular activity of difuropyridines. Pharm Chem J 1992, 26(5), 416-418.      

33*Krauze A.A.; Garalene V.N.; Dubur G.Ya. Synthesis, properties, and cardiotonic activity of some 2-carbamoylmethylthio-6-phenyl-5-ethoxycarbonyl-3-cyano-4-[pyrid-3-yl]pyridines and their hydrogenated analogs. Pharm Chem J 1992, 26(5), 411-415.      

34*Chipens G.I.; Slavinskaya V.A.; Sile D.E.; Korchagova E.Kh.; Katkevich M.Yu.; Grigor'eva V.D. Synthesis of N-benzyloxycarbonyl-N-methylaminoacids from oxazolidine-5-one derivatives. Chem. Heterocycl. Compd. 1992, 28(5), 576-578.      

35*Iakimovskii A.F.; Bobrova I.V. Changes in the catecholamine level in a dialysate of the striatum with the chronic administration into it of an enkephalin-like tetrapeptide causing catalepsy in rats Izmenenie urovnia katekholaminov v dializate striatuma pri khronicheskom vvedeniia v nego énkefalinopodobnogo tetrapeptida, vyzvaiushchego katalepsiiu u krys.. Fiziol Zh SSSR Im I M Sechenova 1992, 78(5), 107-109.      

36*Andrianov V.G.; Semenikhina V.G.; Eremeev A.V. 4-Aminofurazan-3-hydroximic halides. Chem. Heterocycl. Compd. 1992, 28(5), 581-585.      

37*Lukevics E.; Ignatovich L.M. Furyl- and thienyl-silatranes and germatranes. Chem. Heterocycl. Compd. 1992, 28(6), 603-609.      

38*Skrastin'sh I.P.; Dubur G.Ya. Some substitution and heterocyclization reactions based on 1,4-dihydropyridines. Chem. Heterocycl. Compd. 1992, 28(6), 648-657.      

39*Fleisher M.B.; Shimanskaya M.V. Quantum chemical investigation of adsorptive weakening of surface bonds in γ-Al2O3 catalyst. React Kinet Catal Lett 1992, 48(1), 239-245.      

40*Chekavichus B.S.; Birgele I.S.; Sausin'sh A.E.; Dubur G.Ya. Formation of 1-aryl-2-chloromethylene-1,2,3,4-tetrahydropyridines and isomerization to 1,4-dihydropyridines. Chem. Heterocycl. Compd. 1992, 28(7), 838-839.      

Rezultātu skaits lapā