Publikācijas » 1992

Rezultātu skaits lapā  
Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
61*Tormos G.V.; Khodorkovsky V.Yu.; Neilands O.Ya.; Belyakov S.V. A novel cyclocondensation of xanthates containing active methylene groups with isothiocyanates. Spectral data and X-ray structures of the products. Tetrahedron 1992, 48(33), 6863-6874.      

62*Moiseeva I.V.; Lukin P.M.; Nasakin O.E.; Romanov V.N.; Tafeenko V.A.; Bulai A.Kh.; Sharbatyan P.A. Synthesis of 5-amino-3a,4-dicyano-2,3,3a,6a-tetrahydrofuro[2,3-b]pyrroles. Chem. Heterocycl. Compd. 1992, 28(2), 237.      

63*Moiseeva I.V.; Lukin P.M.; Nasakin O.E.; Romanov V.N.; Tafeenko V.A.; Bulai A.Kh.; Sharbatyan P.A. Synthesis of bis(3-cyano-2-pyrrolyl) disulfides. Chem. Heterocycl. Compd. 1992, 28(2), 232.      

64*Gevorgyan V.; Borisova L.; Popelis J.; Lukevics E.; Foltynowicz Z.; Gulinski J.; Marciniec B. Synthesis of new vinylsilanes containing an asymmetric silicon via platinum catalyzed hydrosilylation of acetylene and monosubstituted alkynes. J. Organomet. Chem. 1992, 424(1), 15-22.      

65*Sokolov G.P.; Kaula I.I.; Freimanis I.F.; Turovskii I.V.; Gavars M.P. Total synthesis and properties of prostaglandins. XXXI. Synthesis of pyranylated and glycosidated omega-hydroxyalkyl ethers of 11- deoxyprostaglandin E1 Total'nyǐ sintez i svoǐstva prostaglandinov. XXXI. Sintez piranilirvannykh i glikozidirovannykh omega-gidroksialkilovykh éfirov 11-dezoksiprostaglandina E1.. Bioorg Khim 1992, 18(3), 437-443.      

66Zoloev G.K.; Bobrova I.V.; Khabarova N.I.; Abissova N.A. Some mechanisms of involvement of opioid peptides in the regulation of carbohydrate metabolism. Bull Exp Biol Med 1992, 113(3), 330-332.      

67*Zoloev G.K.; Bobrova I.V.; Khabarova N.I.; Abissova N.A. Mechanisms of opioid peptide participation in the regulation of carbohydrate metabolism Nekotorye mekhanizmy uchastiia opioidnykh peptidov v reguliatsii uglevodnogo obmena.. Biull Eksp Biol Med 1992, 113(3), 257-259.      

68*Iakimovskii A.F.; Bobrova I.V. The effect of the chronic injection of leu-enkephalin and its tetrapeptide analog into the canine caudate nucleus on the realization of conditioned food reflexes Vliianie khronicheskogo vvedeniia v khvostatoe iadro sobak leǐ-énkefalina i ego analoga tetrapeptida na realizatsiiu pishchevykh uslovnykh refleksov.. ZH. VYSSH. NERVN. DEYAT. IM. I. P. PAVLOVA 1992, 42(2), 378-380.      

69*Sausins A.E.; Duburs G. Synthesis of 1,4-dihydropyridines in cyclocondensation reactions (review). Chem. Heterocycl. Compd. 1992, 28(4), 363-391.      

70*Veinberg G.A.; Kofman A.M.; Lukevits E. Prediction of the activity of β-lactam antibiotics. Chem. Heterocycl. Compd. 1992, 28(4), 467-475.      

Rezultātu skaits lapā