Publikācijas » 1981

Rezultātu skaits lapā  
Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
71Maiskii A.I.; Klusha V.E.; Vedernikova N.N.; Muzenieze R.K.; Svirskis S.V.; Lakin V.V.; Yukhananov R.Yu.; Bobrova I.V. Enkephalins and gastrin fragments: are there different mechanisms of analgesia?. Bull Exp Biol Med 1981, 91(4), 493-495.      

72*Gavar R.A.; Stradyn' Ya.P.; Fleisher M.B.; Kadysh V.P.; Slavinskaya V.A. Electrochemical reduction of cyanofurans and the possibility of the formation of radical-anions in this reaction. Theor Exp Chem 1981, 16(3), 267-270.      

73*Bomika Z.A.; Pelcher Yu.E.; Krauze A.A.; Gol'dberg Yu.Sh.; Dubur G.Ya. Bromination of δ-keto amides. Chem. Heterocycl. Compd. 1981, 17(6), 575-580.      

74Lindeman S.V.; Andrianov V.G.; Kravcheni S.G.; Potapov V.M.; Potekhin K.A.; Struchkov Yu.T. Crystal and molecular structures of the two crystalline modifications of N-salicylidene-pentafluoroaniline. J Struct Chem 1981, 22(4), 578-585.      

75*Tirzit G.D.; Byteva I.M.; Salokhiddinov K.I.; Gurinovich G.P.; Dubur G.Ya. 1,4-Dihydropyridine derivatives as deactivators of singlet oxygen. Chem. Heterocycl. Compd. 1981, 17(7), 682-684.      

76*ChizhevskY I.T.; Koridze A.A.; Bakhmutov V.I.; Kolobova N.E.; Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T. Norbornadiene complexes of transition metals. IV. Conformational analysis of diastereomeric {2-(α-hydroxyethyl)-norbornadiene} acetylacetonatorhodium complexes and molecular structure of the high melting isomer of [Rh {η4-C7H7CH(OH)Me}(acac)]. J. Organomet. Chem. 1981, 215(3), 403-414.      

77*Liepin'sh E.E.; Kalvin'sh I.Ya.; Trapentsier P.T. 15N chemical shifts of 2-substituted aziridines. Chem. Heterocycl. Compd. 1981, 17(9), 919-920.      

78*Stolbova T.V.; Klimenko S.K.; Shcherbakov A.A.; Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T.; Kharchenko V.G. Interconversions, reactivities, and structures of isomeric hydrothiochromenes. Chem. Heterocycl. Compd. 1981, 17(10), 1002-1006.      

79*Eremeev A.V.; El'kinson R.S.; Liepin'sh E.E. Reactions of 2,2-dimethyl-3-phenylazirine with hydrazino and amino alcohols. Chem. Heterocycl. Compd. 1981, 17(10), 1021-1025.      

80*Kolobova N.E.; Skripkin V.V.; Rozantseva T.V.; Struchkov Yu.T.; Aleksandrov G.G.; Andrianov V.G. σπ-rearrangement of the acetylene ligand on protonation of Cp(CO)3WCCPh. The crystal structure of [n2-(n5-cyclopentadienyl)(tricarbonyl)(n1-phenylethynyl)-tungsten -(n5-cyclopentadienyl)(carbonyl)-(n2-phenylacetylene)tungsten] tetrafluoroborate. J. Organomet. Chem. 1981, 218(3), 351-359.      

Rezultātu skaits lapā