Publikācijas » 1977 » Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
31*Lukevits E.Ya.; Lapina T.V.; Liepin'sh E.E.; Segal I.D. Hydrosilylation of 2-vinylquinoline. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(7), 778-781.      

32*Stradyn' Ya.P.; Kadysh V.P.; Baider L.M.; Lavrinovich E.S.; Fridmanis Yu.E. Polarographic reduction of 2-(4-pyridyl)indane-1,3-diones in dimethylformamide. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(8), 883-888.      

33*Tandura S.N.; Pestunovich V.A.; Voronkov M.G.; Zelchan G.I.; Solomennikova I.I.; Lukevits E.Ya. 1H, 13C, and 29Si NMR spectra of 1-methylazasilatrane. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(8), 854-855.      

34Nasirov S.M.; Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T.; Khasanov T.Kh.; Saidkhodzhaev A.I.; Nikonov G.K. The crystal structure of gummosin. Chem Nat Compd 1977, 12(5), 589-590.      

35*Mishnev A.F.; Bleidelis Ya.Ya.; Geita L.S. Molecular and crystal structures of spiro[1,3-indanedione-2,3′-(2′-phenyl)-1′-azirine] and its chemical properties. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(9), 982-985.      

36*Mishnev A.F.; Shvets A.E.; Bleidelis Ya.Ya.; Dubur G.Ya.; Sausin' A.e.; Lusis V.K. Molecular and crystal structures and chemical properties of 2,6-dim ethyl-4-phenyl-3,5-diethoxycarbonyl-1, 4-dihydropyridine. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(9), 991-995.      

37*Nesmeyanov A.N.; Struchkov Yu.T.; Sedova N.N.; Andrianov V.G.; Volgin Yu.V.; Sazonova V.A. On the structure and properties of 2-copper-1-(dimethylaminomethyl)ferrocene. J. Organomet. Chem. 1977, 137(2), 217-221.      

38*Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T.; Setkina V.N.; Zhakaeva A.Zh.; Zdanovitch V.I. The structure of the complexes of dimethylsulphonium cyclopentadienylide with chromium and molybdenum carbonyls. Effect of π-coordination to the metal on the properties of the ylide ligand. J. Organomet. Chem. 1977, 140(2), 169-175.      

Rezultātu skaits lapā