Publikācijas » 1977

Rezultātu skaits lapā  
Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
71*Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T. Molecular structure of (1-5, o-η-diphenylfulvene) chromium tricarbonyl [C5H4C(C6H5)2]Cr(CO)3. J Struct Chem 1977, 18(2), 251-257.      

72*Kemme A.A.; Bleidelis J.J.; Zelchan G.I.; Urtane I.P.; Lukevits E.J. Crystal and molecular structure of 1-methoxy-2-carbasilatrane. J Struct Chem 1977, 18(2), 268-271.      

73*Pyshnograeva N.I.; Setkina V.N.; Andrianov V.G.; Struchkov Yu.T.; Kursanov D.N. Acylation of pyrrolyltricarbonylmanganese. Structure of the acylation product. J. Organomet. Chem. 1977, 128(3), 381-388.      

74*Lukevics E. Latest research on the hydrosilylation reaction. Russ. Chem. Rev. 1977, 46(3), 264-277.      

75Nasirov S.-M.; Ibragimov A.A.; Andrianov V.G.; Maekh S.Kh.; Struchkov Yu.T.; Yunusov S.Yu. The structure of nitrarine. Chem Nat Compd 1977, 12(3), 294-301.      

76Stradyn Ya.P. Swedish-Soviet Colloquium on analytical methods in organic chemistry. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(5), 580.      

77*Glezer V.T.; Stradyn' Ya.P.; Avota L.Ya. Mechanism of the polarographic reduction of 6-pyridazones. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(5), 543-547.      

78*Simkhovich B.Z.; Lukevits E.I.; Zelchan G.I.; Zamaraeva T.V.; Mazurov V.I. Effect of some organosilicon compounds (silatranes) on the biosynthesis of collagen in cartilagenous tissue of chick embryo Vliianie nekotorykh kremniǐorganicheskikh soedineniǐ (silatranov) na biosintez kollagena v khriashchevoǐ tkani kurinykh embrionov.. Biokhimiia 1977, 42(6), 1128-1133.      

79*Eremeev A.V.; Kholodnikov V.A.; Tikhomirov D.A.; Liepin'sh E.E. Reaction of 2-aminomethylaziridine with α-unsaturated carbonyl compounds. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(6), 614-617.      

80*Liepin'sh E.E.; Pestunovich V.A.; Eremeev A.V.; Tikhomirov D.A.; Gaidarova N.P. Investigation of the conductivity of electronic effects by the aziridine ring. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(7), 731-734.      

Rezultātu skaits lapā