Publikācijas » 1977

Rezultātu skaits lapā  
Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
61*Giller S.A.; Eremeev A.V.; Kalvin'sh I.Ya.; Semenikhina V.G.; Liepin'sh E.E.; Kupch T.M.; Yankovskaya I.S. Oxidation of 1,1,2-trisubstituted hydrazines and 1,1-dimethylhydrazones stable 1,4-hydropyrazine and 1,2-dihydropyridazine systems. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 12(3), 337-341.      

62*Bomika Z.A.; Andaburskaya M.B.; Pelcher Yu.E.; Dubur G.Ya.; Zolotoyabko R.M. Synthesis of γ-butyrolactones from amido derivatives of aromatic ketones. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 12(2), 139-141.      

63*Bomika Z.A.; Andaburskaya M.B.; Pelcher Yu.E.; Dubur G.Ya. Alkylation of 3-cyano-2-oxopyridine derivatives. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 12(8), 899-902.      

64*Bomika Z.A.; Andaburskaya M.B.; Pelcher Yu.E.; Dubur G.Ya. Some nucleophilic substitution reactions of 2-chloro-3-cyanopyridines. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 12(8), 896-899.      

65*Dubur G.Ya.; Khanina E.L. Tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid amides. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 12(2), 191-193.      

66*Kemme A.A.; Bleidelis J.J.; Zelchan G.I.; Urtane I.P.; Lukevits E.J. Crystal and molecular structure of 1-methoxy-2-carbasilatrane. J Struct Chem 1977, 18(2), 268-271.      

67*Lukevics E. Latest research on the hydrosilylation reaction. Russ. Chem. Rev. 1977, 46(3), 264-277.      

68Stradyn Ya.P. Swedish-Soviet Colloquium on analytical methods in organic chemistry. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(5), 580.      

69*Glezer V.T.; Stradyn' Ya.P.; Avota L.Ya. Mechanism of the polarographic reduction of 6-pyridazones. Chem. Heterocycl. Compd. 1977, 13(5), 543-547.      

70*Simkhovich B.Z.; Lukevits E.I.; Zelchan G.I.; Zamaraeva T.V.; Mazurov V.I. Effect of some organosilicon compounds (silatranes) on the biosynthesis of collagen in cartilagenous tissue of chick embryo Vliianie nekotorykh kremniǐorganicheskikh soedineniǐ (silatranov) na biosintez kollagena v khriashchevoǐ tkani kurinykh embrionov.. Biokhimiia 1977, 42(6), 1128-1133.      

Rezultātu skaits lapā