Publikācijas » 1967 » Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas

Rezultātu skaits lapā  
1*Voronkov M.G.; Alekseeva L.N.; Brizga B.; Zile A.; Kozyukov V.P.; Kruzmetra L.; Lukevits E.; Lyashenko I.N.; Mironov V.F.; Fedotov N.S. Nitrogen-containing organosilicon compounds - VI. Fungistatic and bacteriostatic activity. Pharm Chem J 1967, 1(5), 256-258.      

2*Lukevits E.Ya.; Voronkov M.G. Furan organosilicon compounds - XIII. Vibration spectra of furan organosilicon compounds. Chem. Heterocycl. Compd. 1967, 2(3), 238-244.      

3*Lukevits E.Ya.; Voronkov M.G. Furan organosilicon compounds - XII. Furylorganylhydrosilanes. Chem. Heterocycl. Compd. 1967, 2(3), 235-237.      

4Andrianov V.G.; Stanko V.I.; Struchkov Yu.T.; Klimova A.I. The crystal structure of monoiodo-ortho-barene. J Struct Chem 1967, 8(4), 636.      

5*Voronkov M.G.; Zelchan G.I. Atranes - VIII. 1-Aroxysilatranes. Chem. Heterocycl. Compd. 1967, 2(4), 381-384.      

6*Kastron I.A.; Veinberg G.A.; Giller S.A. Semisynthetic nitrofuran penicillins Polusinteticheskie nitrofuranovye penitsilliny.. Dokl Akad Nauk SSSR 1967, 175(1), 88-91.      

7*Tutane I.K.; Kopteleva M.N.; Stradyn' Ya.P. Polarographic study of the anticoagulant omefin. Pharm Chem J 1967, 1(9), 529-532.      

Rezultātu skaits lapā